Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
Posiedzenie nr 51 w dniu 08-11-2017 (1. dzień obrad)
retransmisja wypowiedzi
6. punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń (druki nr 1781 i 1985).
Poseł Genowefa Tokarska:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec sprawozdania komisji o rządowym projekcie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, druki nr 1781 i 1985.

Projekt ustawy określa zasady wykonywania działalności w zakresie dystrybucji ubezpieczeń osobowych i majątkowych oraz dystrybucji reasekuracji. Jest dokumentem dość obszernym, potwierdzam to za posłem sprawozdawcą, rozbudowanym. Projekt był konsultowany z wieloma instytucjami i zawiera wiele rozwiązań dotychczas zaproponowanych przez te instytucje.

Projekt był przedmiotem dogłębnej analizy podczas prac podkomisji stałej i Komisji Finansów Publicznych. Rekomendowany do przyjęcia przez Wysoką Izbę zawiera wiele poprawek o charakterze redakcyjnym i legislacyjnym zgłoszonych przez Biuro Legislacyjne. Biuro Rzecznika Finansowego zgłaszało uwagi w przedmiocie trybu reklamacji i pozasądowego rozstrzygania sporów.

Komisja przyjęła również poprawkę zaproponowaną przez rząd, która dotyczy umożliwienia ubiegania się przez polskie podmioty o zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na świadczenie usług w zakresie udostępniania informacji o transakcji. Ta propozycja jest dobra i zgodna z przepisami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady.

Ożywioną dyskusję na posiedzeniu komisji wywołały zapisy dotyczące kar za naruszenie przepisów ustawy. Wielu członków komisji, także Biuro Analiz Sejmowych, zwracało uwagę na uproszczenia w tym zakresie. Zapisy te są mało precyzyjne, mogą budzić wątpliwości, być różnie interpretowane, a karanie kogokolwiek powinno być jednak jasno określone, doprecyzowane. Zapisy w tym przedmiocie w przedkładanym projekcie nie zostały jednak zmienione - są w formie zaproponowanej przez rząd - przy pełnej akceptacji ze strony Komisji Nadzoru Finansowego.

Racje dotyczące przepisów odnoszących się do sankcji i kar w przedmiocie ich uszczegółowienia wydają się oczywiste, ale należy również podkreślić, że projekt ustawy jest implementacją prawa unijnego i niektóre zapisy są przeniesione do polskiego prawa w formie dosłownie ujętej w unijnej dyrektywie. Projekt ustawy jest przecież implementacją dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dystrybucji ubezpieczeń, a także częściową implementacją dyrektyw w sprawie rynków instrumentów finansowych i w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Przedmiotowe dyrektywy wprowadzają jednolity system prawny w przypadku rynku ubezpieczeniowego, to jest bardzo istotne, we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i pozostawiają w zasadzie niewielki margines do uregulowania prawa w tym zakresie przez poszczególne państwa członkowskie. Dlatego właśnie projekt ustawy pozwala prowadzić usługi ubezpieczeniowe transgranicznie.

Celem nadrzędnym projektu jest integracja rynku ubezpieczeniowego, zapewnienie uczciwej konkurencji i zapewnienie ochrony konsumentów. I cele te są zrealizowane. Przypominając najważniejsze zapisy projektu ustawy, należy zauważyć, że projekt zdecydowanie wzmacnia pozycję organów nadzoru, tj. Komisji Nadzoru Finansowego, i bardzo szczegółowo określa zasady funkcjonowania zarówno zakładów ubezpieczeniowych i agentów, jak również brokerów ubezpieczeniowych i pośredników ubezpieczeniowych. Ustawa zobowiązuje do bardzo szeroko pojętych działań informacyjnych w stosunku do klientów, organów nadzoru, a więc Komisji Nadzoru Finansowego, ale także Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych. Projekt normalizuje zasady tworzenia produktów, ich zatwierdzania i prowadzenia sprzedaży, a także prowadzenia określonych rejestrów dotyczących produktów i podmiotów w sferze ubezpieczeniowej. (Dzwonek)

Generalnie należy podkreślić, ocenić, że projekt ustawy poprzez zawarte wymogi informacyjne, organizacyjne i nadzorcze jest projektem prokonsumenckim, zwiększającym świadomość i bezpieczeństwo osób ubezpieczonych.

Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego jest za przyjęciem tego projektu. Dziękuję.
 
Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
Posiedzenie nr 51 w dniu 08-11-2017 (1. dzień obrad)
retransmisja wypowiedzi
7. punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1864 i 1962).
Poseł Genowefa Tokarska:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego przedstawiam stanowisko wobec sprawozdania komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, to są druki nr 1864 i 1962.

Komisja Finansów Publicznych dokonała analizy projektu, zaakceptowała kilka poprawek o charakterze redakcyjnym oraz przyjęła dwie poprawki merytoryczne, niemające dużej wagi i decydującego znaczenia dla projektu. Przyjęte poprawki dotyczą wykorzystania systemu teleinformatycznego do korespondencji zainteresowanych stron oraz możliwości złożenia przez posiadacza rachunków rozliczeniowych wniosku o otwarcie więcej niż jednego rachunku VAT dla posiadanych rachunków.

Przypominając założenia projektu, należy podkreślić, że w systemie podatkowym VAT wprowadza się dodatkowy mechanizm, tj. mechanizm podzielonej płatności, polegający na tym - tak jak już mówili moi poprzednicy - że płatność za towar jest dzielona na wartość sprzedaży netto płaconą przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy dostawcy i kwotę podatku VAT, która jest płacona na specjalny rachunek w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej prowadzony w walucie polskiej. Rachunki według tego projektu nie wymagają odrębnych umów: rozliczane będą na ogólnych zasadach, a więc bez jakichś dodatkowych prowizji i opłat. Mechanizm podzielonej płatności ma zapewnić lepszą transparentność rozliczeń VAT-owskich i to jest główny cel tego projektu.

Projekt zakłada - co jest ważne i co należy podkreślić - zasadę dobrowolności w stosowaniu tego mechanizmu przez podatników, a organy skarbowe nie miałyby wglądu do rachunku bez zgody podatnika. Natomiast przewidziano liczne zachęty dla podatników, którzy będą stosować mechanizm podzielonej płatności. Do tych zachęt należą: niestosowanie wobec tych podatników sankcji wynikających z ustawy o VAT; to, że nie będą miały zastosowania przepisy o odpowiedzialności solidarnej; szybsze rozliczanie zwrotów nadwyżki podatku VAT czy też niepobieranie wyższej kwoty odsetek za zwłokę w odniesieniu do zaległości w podatku w niektórych przypadkach rozliczeń.

Poprzez prowadzenie odrębnego rachunku VAT podatnik będzie mógł wykazać i udowodnić, że dokonuje rozliczeń podatków z należytą starannością. Powiedziałabym, że jest to dość istotny argument, by prowadzić rozliczenia właśnie poprzez ten specjalny rachunek. Mankamentem rozliczeń przy podzielonej płatności, szczególnie dla małych przedsiębiorstw, mogą być niestety problemy związane z płynnością finansową.

Debatowany projekt zawiera bardzo liczne techniczne rozwiązania co do prowadzenia i funkcjonowania rachunków VAT, z wieloma ograniczeniami. Podsumowując, pragnę podkreślić, że wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności z tym wyodrębnionym rachunkiem VAT spowoduje ograniczenia w dysponowaniu przez przedsiębiorców ich środkami, a u tych małych może wywołać problemy i zachwianie płynności finansowej, ale są również argumenty dotyczące transparentności rozliczeń i każdorazowego udokumentowywania przed organami skarbowymi przez przedsiębiorcę, że rozliczenia prowadzi starannie i rzetelnie.

Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie głosował za przyjęciem tego projektu. (Oklaski)
 
Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
Posiedzenie nr 51 w dniu 08-11-2017 (1. dzień obrad)
retransmisja wypowiedzi
7. punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1864 i 1962).
Poseł Genowefa Tokarska:

Kontynuując, panie marszałku, panie ministrze, chcę powiedzieć, że omawiany projekt mechanizmu podzielonej płatności nie wywołuje bezpośrednio żadnych skutków w postaci wzrostu dochodów podatkowych do budżetu państwa. Stąd moje wątpliwości dotyczą tego, że rząd planuje, że uzyska tak dużą kwotę z tytułu wprowadzenia tego mechanizmu. Mówię: dużą kwotę, bo docelowo jest to gdzieś tam w 2022 r. kwota w wysokości 9 mld zł. Podaję w wątpliwość, czy to może być aż tyle z tytułu ograniczenia oszustwa. Według analiz, jakie prowadzi Unia Europejska, średnia luka VAT-owska w krajach Unii Europejskiej wynosi 10-15 mld rocznie. Dla nas również została oszacowana mniej więcej w takiej wysokości. Mamy dziś wiele ustaw o charakterze transgranicznym służących do ścigania przestępstw VAT-owskich. Mój przedmówca z PiS-u mówił o jakichś zawrotnych kwotach. Te informacje podaję za analizami Unii Europejskiej.

A moje pytanie brzmi: Czy nie jest przeszacowany dochód z tytułu zastosowania tego mechanizmu? (Dzwonek) Dziękuję. (Oklaski)
 
Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
Posiedzenie nr 51 w dniu 08-11-2017 (1. dzień obrad)
retransmisja wypowiedzi
8. i 9. punkt porządku dziennego:


8. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017 (druki nr 1946 i 1986).
9. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (druki nr 1944 i 1983).
Poseł Genowefa Tokarska:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego przedstawiam stanowisko wobec sprawozdania komisji w sprawie ustawy budżetowej i okołobudżetowej. To są druki nr 1946, 1944 i 1983.

W toku prac Komisji Finansów Publicznych wprowadzono do omawianych projektów kilka zmian, również o charakterze merytorycznym. Jak wynika ze stanowisk prezentowanych zarówno podczas pierwszego czytania projektów, jak i ich analizy na posiedzeniu komisji, najwięcej kontrowersji wzbudzało dofinansowanie mediów publicznych. Samo formułowanie, że wydatki te są rekompensatą za utracone wpływy z opłat abonamentowych, jest dalece nieuprawnione, a braki w finansach wynikają wręcz z nieudolnego gospodarowania groszem publicznym i nierealizowania tak naprawdę misji publicznej. Do tego zresztą media są zobligowane, a faktycznie służą one jedynie rządzącym do celów propagandowych.

W nowelizowanej ustawie wprowadzono poprawkę - to zasadna poprawka - zmniejszającą wydatki w sądownictwie z przeznaczeniem środków na wydatki majątkowe w prokuraturze, tj. na zakup nieruchomości dla Prokuratury Krajowej w kwocie 140 mln zł. W pierwotnej wersji projektu nowelizującego budżet na 2017 wiele kontrowersji wzbudzało tworzenie nowego ośrodka badania historii - już dziś wiemy, że pod nazwą Instytutu Solidarności i Odwagi - za kwotę 75 mln zł. A w wyniku poprawek powstanie jeszcze jeden -Państwowy Instytut Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur, za kwotę 1 mln zł. Żadna z tych instytucji tak naprawdę na dzień dzisiejszy nie istnieje, a na miesiąc przed zakończeniem roku trzeba wzmocnić ją tak bardzo finansowo. Podobnie jest z dość obszerną propozycją ministra kultury dotyczącą zakupu nieruchomości właśnie z końcem roku, owianą zresztą tajemnicą zarówno co do przedmiotu tego zakupu, jak i wysokości przeznaczonych na to środków. Pytanie chyba retoryczne: Czy to tak powinny być przygotowane projekty do debaty i głosowania w Wysokiej Izbie? Zresztą identyczną sytuację mieliśmy w roku ubiegłym.

Wracając do podstawowych propozycji zawartych w omawianych projektach, a także poprawki zgłoszonej przez posłów opozycji, podkreślam, że nie znaleziono środków na zwiększenie budżetu ministra zdrowia, środków dla lekarzy, a bezpieczeństwo zdrowotne powinno być dzisiaj priorytetem przy finansowaniu zadań. Chociaż tak naprawdę dzisiaj już mam wątpliwości, oglądając filmik o królikach, które mają być zachętą do prokreacji, za 3 mln zł, a nie dalej jak miesiąc temu mieliśmy bezsensowne billboardy za 19 mln zł szkalujące polskie sądy. I to są właśnie przykłady gospodarowania publicznym groszem w wykonaniu Prawa i Sprawiedliwości.

Trudno zrozumieć drastyczne zmniejszenie środków dla seniorów w zmienianym budżecie. Przypomnę, z KRUS-u i z ZUS-u zdejmuje się 4,5 mld zł, ale zdejmuje się również środki z dotacji celowych, w tym na ˝Rządowy program na rzecz aktywności społecznej osób starszych˝ - prawie 1 mln zł, nawet środki na leki zmniejszono o 50 mln zł i wiele, wiele innych. I oczywiście te kontrowersyjne wydatki związane z gospodarką złożami kopalin. Duża część jest, wiadomo, na rekompensatę, ale 90 mln jest na restrukturyzację, i to jest na pewno tylko na górnictwo na Śląsku. Pytam w takim razie, czy nie zachwieje to konkurencją kopalń na Lubelszczyźnie. Te środki na restrukturyzację kopalń śląskich to nie jest jedyna kwota, jest już kilka milionów złotych przekazanych na te cele.

Podsumowując, powiem, że propozycje zmian w budżecie na bieżący rok są wyrazem (Dzwonek) rozrzutności, są nieuzasadnione. Propozycje nie świadczą o trosce i gospodarności rządzących, nie wychodzą naprzeciw oczekiwaniom najbardziej potrzebujących, a więc nie są dla ochrony...

Wicemarszałek Stanisław Tyszka:

Dziękuję bardzo, pani poseł.

Poseł Genowefa Tokarska:

...zdrowia i osób starszych. Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego nie poprze takiej nowelizacji ani ustawy budżetowej, ani ustawy okołobudżetowej. (Oklaski)

(Poseł Gabriela Masłowska: Żadna strata.)
 
Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
Posiedzenie nr 51 w dniu 08-11-2017 (1. dzień obrad)
retransmisja wypowiedzi
8. i 9. punkt porządku dziennego:

8. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017 (druki nr 1946 i 1986).
9. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (druki nr 1944 i 1983).
Poseł Genowefa Tokarska:

Dziękuję.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Moje pytanie jest trochę w kontekście tego, co mówiła tu jedna z pań o cudownych odkryciach w tym budżecie. Nie wiem, gdzie ona to widziała.

Muszę powiedzieć, że pytanie dotyczy również wypowiedzi wicepremiera Morawieckiego, wypowiedzi wielu ministrów, różnych przedstawicieli rządu, którzy mówili, że deficyt budżetu państwa na rok bieżący wyniesie raz 30, innym razem 40 mln, dzisiaj mówimy o 51. Według mnie dziś debatujemy nad najważniejszym dokumentem przedłożonym Wysokiej Izbie, bo jest zmieniana ustawa budżetowa. Tam jest napisane, że deficyt budżetu państwa wyniesie 59 345 500 tys., czyli prawie 60 mld zł. Nic się nie zmieniło. Więc pytam: Skąd te rozbieżności? Skąd nagle bierze się jakaś nadwyżka? Dlaczego ma być niższy deficyt, jak nie ma go w tym dokumencie? Nie ma to potwierdzenia i dla mnie to jest niezrozumiałe. Jeśli najważniejszy dokument, nad którym debatujemy w Sejmie, mówi o 60 mld zł, to posługujmy się taką wartością. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
 
Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
Posiedzenie nr 51 w dniu 08-11-2017 (1. dzień obrad)
retransmisja wypowiedzi
11. punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 1930).
Poseł Genowefa Tokarska:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Przedstawię stanowisko wobec rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Projekt dokonuje zmiany w ustawie z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Umożliwia ministrowi finansów upublicznienie poprzez Biuletyn Informacji Publicznej informacji zawierającej dane podatkowe niektórych podatników. Dotyczy to dużych podatników, których przychody w roku poprzednim przekroczyły wyrażoną w złotych kwotę odpowiadająca równowartości 50 mln euro, oraz podatników działających w formie podatkowej grupy kapitałowej, i to niezależnie od wysokości osiąganych przez taką grupę przychodów.

Projekt proponuje, aby dane podatkowe były publikowane corocznie do 30 września roku następującego po zakończeniu roku podatkowego danego podatnika i były aktualizowane kwartalnie według stanu na pierwszy dzień miesiąca, w którym kończy się dany kwartał. Ponadto projekt zakłada podawanie informacji z zeznań za wcześniejsze lata podatkowe, począwszy od roku 2011.

W uzasadnieniu projektu rząd wskazuje na zwiększenie świadomości, na zwiększenie skłonności podatników do prawidłowej realizacji zobowiązań, a także wprowadzanie kontroli publicznej, czy podatki są płacone przede wszystkim tam, gdzie generowane są zyski. Uzasadnienie projektu jest dla mnie mało przekonujące. Biorąc pod uwagę, że zgodnie z ustawą o rachunkowości przedsiębiorcy są zobowiązani składać do Krajowego Rejestru Sądowego m.in. sprawozdania finansowe, dodatkowe informacje nie są niezbędne, a są jedynie przejawem zwiększania biurokracji. KRS jest rejestrem jawnym. Każdy ma prawo dostępu do danych w nim zawartych, jaką działalność prowadzi dany podmiot, jakie są wyniki finansowe tej działalności, a także do informacji dotyczących podatku dochodowego o wszystkich przedsiębiorstwach rejestrowanych. Jesteśmy generalnie przeciwni nękaniu przedsiębiorców nadmiarem biurokracji.

Jedynym argumentem przemawiającym za tym projektem jest fakt, że dotyczy jedynie dużych firm o międzynarodowej formie rozliczeń. Liczbowo rząd określa to na 2 tys. podatników o przychodach przekraczających 50 mln euro oraz 61 podatkowych grup kapitałowych. Są to z pewnością firmy o sprawnym dziale prawno-księgowym, a kontrola publiczna rozliczeń, często o charakterze międzynarodowym, jest dość istotna. I ze względu na ten ostatni argument nie będę mówiła, że jestem za odrzuceniem, a powiem: niech projekt idzie do dalszych prac w komisji. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
 
Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
Posiedzenie nr 51 w dniu 08-11-2017 (1. dzień obrad)
12. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 1963).
Poseł Genowefa Tokarska (tekst niewygłoszony):


Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.

W projekcie wprowadza się zmiany w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

Wprowadza się do opodatkowania dwie nowe kategorie, tj. płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich.

Papierosy elektroniczne, a także płyny do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie nie są przedmiotem regulacji unijnych. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych zawiera jedynie definicję papierosów elektronicznych i definicję nowatorskiego wyrobu tytoniowego. Obecnie 10 krajów europejskich wprowadziło już opodatkowanie płynu do papierosów elektronicznych i 11 krajów europejskich wprowadziło opodatkowanie wyrobów nowatorskich.

Objęcie podatkiem akcyzowym tych nowych kategorii rząd uzasadnia zapewnieniem analogicznego traktowania podatkowego wyrobów substytucyjnych jak w przypadku tradycyjnych wyrobów tytoniowych i podobnie jak alkohol czy tradycyjne wyroby tytoniowe zalicza je do używek, nad których produkcją, przemieszczaniem i sprzedażą zaistnieje kontrola państwa. Dodatkowo opodatkowanie tych wyrobów podatkiem akcyzowym skutkować będzie objęciem ich obowiązkiem banderolowania. Projekt przewiduje zwolnienia dla nowych wyrobów analogicznie jak w przypadku innych wyrobów akcyzowych w przypadku ich nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz importu przez podróżnych.

Tak więc zwalnia się od akcyzy import płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich przywożonych w bagażu osobistym podróżnego, który ukończył 17 lat, w ilości: 50 ml płynu do papierosów elektronicznych w transporcie lotniczym lub morskim, 10 ml w innym transporcie lub przesyłce oraz 0,04 kg wyrobów nowatorskich w transporcie lotniczym lub morskim i 0,008 kg w innym transporcie lub przesyłce. Wyjaśnienia wymaga fakt określenia wieku na 17 lat, a nie 18 lat, czyli osoby pełnoletniej. Przecież mówimy o wyrobach uznawanych za używki.

Stawkę akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych ustala się w wysokości 50 gr za każdy mililitr płynu bez względu na to, czy płyn zawiera nikotynę czy jest płynem beznikotynowym.

Stawkę akcyzy dla wyrobów nowatorskich ustala się w wysokości 141,29 zł za każdy kilogram i 31,41% średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia.

W tym przypadku należy uznać, że proponowane opodatkowanie jest bardzo skomplikowane i w żaden sposób nie wpisuje się w powszechne oczekiwanie prostych technik stosowania opodatkowania. Wg kalkulacji przeprowadzonej przez rząd wprowadzenie tych dwu nowych podatków zwiększy dochody budżetu państwa o kwotę ok. 75 mln zł rocznie.

Procedowany projekt podlegał konsultacjom społecznym, wprawdzie w bardzo krótkim czasie, ale wywołał dość ożywioną dyskusję, co skutkowało zgłoszeniem licznych nowych propozycji i rozwiązań, a także miał generalnie negatywne oceny. Przedstawicielstwa przedsiębiorców wskazują przede wszystkim na wprowadzenie nowych podatków bez wstępnego rozpoznania i oszacowania rynku branży e-papierosów. Wnioskują o wyłączenie opodatkowania płynów niezawierających nikotyny, obniżenie proponowanych stawek akcyzy, wprowadzenie w początkowym okresie stawki zero, jak zrobiono np. w Chorwacji, i wydłużenie okresów przejściowych. Zgłoszone uwagi uznajemy za słuszne i wymagające uzupełnienia chociażby o lepszą analizę rynku, a także spokojnego wprowadzenia mechanizmu banderolowania tych nowych wyrobów objętych akcyzą.

Za przyjęciem tego projektu ustawy przemawia fakt, że pochodne wyrobów tytoniowych powinny być w miarę ujednolicone, a rynek tytoniowy, sama produkcja suszu tytoniowego i uprawa tej rośliny powinny być i są nadzorowane.

W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego wnoszę o skierowanie projektu ustawy do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych.
 
 
Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
Posiedzenie nr 50 w dniu 25-10-2017 (1. dzień obrad)
retransmisja wypowiedzi
4. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa (druki nr 1836 i 1901).
Poseł Genowefa Tokarska:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec sprawozdania komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa, druki sejmowe nr 1836 i 1901.

Komisja Finansów Publicznych po przeprowadzeniu analizy tego projektu ustawy w dniu 11 października br. wnosi o uchwalenie przez Wysoką Izbę projektu ustawy w zasadzie w zaproponowanym przez rząd niezmienionym, pierwotnym kształcie.

(Poseł Piotr Uściński: Bo nikt nie zgłaszał poprawek.)

Przypomnę, że projekt zawiera dwa niezależne zagadnienia. Po pierwsze, rozszerza katalog dowodów w postępowaniu podatkowym o dokumenty zgromadzone w toku działalności analitycznej Krajowej Administracji Skarbowej. Rozszerzanie samego katalogu budzi pewne wątpliwości wynikające bezpośrednio z art. 180 § 1 ustawy, który stanowi, że jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Tak więc ujmowanie w sposób szczególny określonych dokumentów wydaje się być pewnego rodzaju nadregulacją, chyba że jest jakieś drugie dno, którego ja się nie dopatrzyłam.

Druga zmiana dotyczy możliwości uzyskania informacji o kontrahencie podatnika prowadzącego działalność gospodarczą po wyłączeniu oczywiście przepisów o tajemnicy skarbowej. Możliwość uzyskania informacji o kontrahencie w przedmiocie rzetelności jego rozliczeń podatkowych jest dobrym rozwiązaniem i z pewnością zwiększy bezpieczeństwo uczciwych przedsiębiorców. Powinno to także przyczynić się do budowania pewności obrotu gospodarczego. Mankamentem tej propozycji jest jednak fakt, że przedsiębiorca będzie mógł uzyskać stosowną informację o kontrahencie dopiero po zawarciu transakcji. To wynika z samej definicji zawartej w Ordynacji podatkowej, definicji kontrahenta, że nie możemy tutaj mówić o potencjalnym kontrahencie, o kandydacie na kontrahenta. Niemniej jednak oceniamy, że informacje, które mogą udostępnić podatnikowi organy skarbowe, są pozytywnym rozwiązaniem, choć nie jest to jakaś rewelacja w ściganiu przestępczości.

W imieniu Polskiego Stronnictwa Ludowego chcę podsumować i powiedzieć, że będziemy głosować za przyjęciem tego projektu. Dziękuję.
 
Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
Posiedzenie nr 50 w dniu 25-10-2017 (1. dzień obrad)
retransmisja wypowiedzi
5. punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych (druki nr 1865 i 1926).
Poseł Genowefa Tokarska:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego przedstawię stanowisko wobec sprawozdania komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych, druki nr 1865 i 1926.

Komisja Finansów Publicznych rozpatrzyła niniejszy projekt na posiedzeniu w dniu 13 października br. i po wprowadzeniu kilku zmian o charakterze redakcyjnym i legislacyjnym wnosi o uchwalenie ustawy przez Wysoką Izbę. Niestety projekt nie został skierowany przez większość sejmową również do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a liczyliśmy na pogłębioną dyskusję w tej komisji dotyczącą całego polskiego rynku tytoniowego.

Podczas pierwszego czytania tego projektu starałam się zasygnalizować problemy, jakie są zgłaszane przez producentów tytoniu zarówno do ministra rolnictwa i rozwoju wsi, jak i do ministra finansów. Wnioski te docierały również do mnie. Rolnicy zgłaszają liczne nieprawidłowości dotyczące tego rynku, oczywiście z prośbą o pomoc. Problemy dotyczą generalnie nieopłacalności uprawy tytoniu, zaniżania przez skupujących taryf wykupowych, nieotrzymywania zapłaty za dostarczony surowiec w ostatnim roku, a także w latach poprzednich oraz opieszałości organów ścigania i służb celnych w prowadzeniu postępowań kontrolnych.

W tej trudnej dla rolników sytuacji rząd przedłożył projekt, który nakłada na rolników dodatkowe obowiązki polegające głównie na przekazywaniu szczegółowych informacji dotyczących samej uprawy tytoniu, jak również sprzedaży suszu tytoniowego. Narzucone projektem przekazywanie szczegółowych informacji pozwoli prowadzić zza biurka tzw. kontrolę krzyżową i dokonywać prostego porównania, czy ilość sprzedanego suszu tytoniowego jest równa ilości suszu skupionego. To rolnicy właśnie są zobowiązani do składania informacji dotyczących powierzchni uprawy, produkcji i zbycia surowca tytoniowego oraz zawarcia umów zbycia tytoniu, a także płacenia akcyzy w związku z dostawą lub eksportem suszu tytoniowego.

Ponadto w projekcie przewiduje się sankcje karne dla rolników w przypadku nieprawidłowości w zakresie przekazywanych informacji. I z tego punktu widzenia: dodatkowego obciążenia rolników, projekt nie kwalifikuje się do przyjęcia jako projekt czysto biurokratyczny i restrykcyjny w stosunku do producentów tytoniu, czyli rolników.

Rejestr producentów surowca tytoniowego w oparciu o umowy przekazane przez rolników będzie prowadzić Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, gdzie również będą przekazywane przez wszystkich nabywców tytoniu informacje dotyczące ilości skupionego surowca w podziale na grupy użytkowe odmian.

Projekt zawiera niewiele zmian dla podmiotów obrotu tytoniowego. W zasadzie jedyną taką pozytywną zmianą jest obniżenie górnej granicy zabezpieczenia ryczałtowego składanego przez pośredniczące podmioty tytoniowe lub podmioty reprezentujące przedsiębiorcę zagranicznego z obecnych 30 do 15 mln zł oraz możliwość ustanowienia zabezpieczenia akcyzowego w formie hipoteki na nieruchomości, a także to, by wymagane zabezpieczenia akcyzowe mogły składać również osoby trzecie.

W obrocie suszem tytoniowym przed 1 stycznia 2016 r. istotnie występowały duże nieprawidłowości polegające na fikcyjnej sprzedaży czy sprzedaży suszu tytoniowego bez zapłaconej akcyzy podmiotom nieuprawnionym. Nie dokumentowano sprzedaży suszu do innego pośredniczącego podmiotu tytoniowego. Zmiana ustawy o podatku akcyzowym od 1 stycznia 2016 r. jednak wyeliminowała te nieprawidłowości i dzisiaj debatowany projekt wydaje się pewną nadgorliwością, wydaje się zbyteczny, jest przejawem działań czysto biurokratycznych.

Mój klub, klub Polskiego Stronnictwa Ludowego, wyrazi swoje stanowisko w głosowaniu nad projektem. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
 
Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
Posiedzenie nr 50 w dniu 25-10-2017 (1. dzień obrad)
retransmisja wypowiedzi
5. punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych (druki nr 1865 i 1926).
Poseł Genowefa Tokarska:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Jestem posłem z ziemi, z terenu o dużej powierzchni uprawy tytoniu i dlatego wracam do sygnalizowanej już przeze mnie zarówno w pierwszym czytaniu, jak i dzisiaj trudnej sytuacji rolników, producentów tytoniu. Przede wszystkim chodzi tu o pewną opieszałość w prowadzeniu postępowań kontrolnoskarbowych przez organy ścigania i służby celne.

Chcę zapytać, chcę postawić konkretne pytanie: Czy Ministerstwo Finansów nadzoruje prowadzenie postępowania kontrolnego względem konkretnych podmiotów, tj. firmy Luxor sp. z o.o., a także podmiotu skupowego, jakim jest Zrzeszenie Producentów Tytoniu Pol Tabac z Biłgoraja? Postępowanie kontrolne względem tych podmiotów według informacji, które posiadam, jest prowadzone już ponad 4 lata. Rolnicy nie otrzymali dotychczas pieniędzy za sprzedany tytoń. Tytoń został zabezpieczony czy zajęty przez służby celne. Dlatego pytam: Kiedy jest możliwe zakończenie postępowania przez organy prowadzące tę kontrolę? Jeśli to możliwe, to proszę o odpowiedź na piśmie. Dziękuję bardzo.
 
Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
Posiedzenie nr 50 w dniu 25-10-2017 (1. dzień obrad)
retransmisja wypowiedzi
6. punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (druki nr 1877 i 1925).
Poseł Genowefa Tokarska:

Dziękuję.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego przedstawię stanowisko odnośnie do sprawozdania komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, druki nr 1877 i 1925.

Komisja Finansów Publicznych na posiedzeniu w dniu 13 października dokonała analizy tego projektu i po uwzględnieniu w zasadzie tylko kilku zmian o charakterze redakcyjno-legislacyjnym rekomenduje Wysokiej Izbie przyjęcie tego projektu. Nic tu nowatorskiego nie powiem, że projekt rzeczywiście nakłada tutaj pewne obowiązki głównie na samorządy, bo chodzi o podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny. Ściśle określa on, jakie informacje i w jakim terminie mają być przekazywane w formie elektronicznej ministrowi finansów za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych. Integralną częścią jest rozporządzenie ministra rozwoju i finansów, które uściśla to jeszcze mocniej. Przedstawiony jest druk tego sprawozdania, który będzie składany. I nie chcę absolutnie kwestionować zasadności takiej sprawozdawczości i takich informacji, które mogą być użyteczne nie tylko dla rządu, ale również dla samorządu. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
 
Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
Posiedzenie nr 50 w dniu 25-10-2017 (1. dzień obrad)
retransmisja wypowiedzi
7. punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (druki nr 1878 i 1943).
Poseł Genowefa Tokarska:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Również w imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec sprawozdania komisji o rządowym projekcie ustawy - obszernym, więc powiem w skrócie - o PIT, CIT i zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. To są druki nr 1878 i 1943.

Komisja Finansów Publicznych w dniu wczorajszym dokonała analizy omawianego projektu. Do projektu wprowadzono bardzo, bardzo wiele zmian o charakterze legislacyjnym i redakcyjnym, i tu nie powinno być zaskoczenia, bo to dokument niezwykle obszerny, a także kilkanaście zmian o charakterze merytorycznym, ale - i na to pragnę zwrócić uwagę - uwzględniono tylko te zmiany, które zostały wniesione przez posłów Prawa i Sprawiedliwości, żadne inne poprawki nie otrzymały poparcia ze strony większości w składzie komisji, czyli również posłów PiS.

Przyjęte zmiany to m.in. doprecyzowanie, dookreślenie rodzajów działalności twórczej, do której mogą mieć zastosowanie przepisy o kosztach uzyskania przychodów, wprowadzenie ograniczenia co do tego, jakie transakcje mają wpływ na wysokość dochodów podatnika, które mogą powodować rozwiązanie grupy kapitałowej, wprowadzenie dodatkowych regulacji w zakresie cen transferowych, dookreślenie zasad i sposobu wyliczania podstawy opodatkowania w przypadku współwłasności nieruchomości, w tym w formie uczestnictwa w spółce osobowej, doprecyzowanie przepisów przejściowych w odniesieniu do rezerw na nieudokumentowane ryzyko kredytowe.

Szeroką dyskusję przeprowadzono w przypadku opodatkowania nieruchomości komercyjnych. O tym mówili też moi poprzednicy. Przypomnę - to nowy podatek dochodowy, tak przynajmniej nazywa go rząd, od przychodów z tytułu własności środka trwałego, którego wartość początkowa przekracza kwotę 10 mln zł. Zwracano uwagę w toku tej dyskusji, że jest to wyraźnie podatek selektywny, niezgodny z konstytucyjną zasadą równości wobec prawa, a także że jest to podatek, którego koszt, podobnie jak w wypadku podatku bankowego, czy, obecnie wstrzymanego, podatku od sprzedaży detalicznej, może być z łatwością przerzucony na klientów, na obywateli. Ponadto komisja nie wyraziła zgody na wykreślenie zapisu dotyczącego opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej w przypadku ich przeznaczenia na działalność rolniczą. Panowie też już podnosili ten temat. Zwolnienie z tego opodatkowania funkcjonowało w polskim systemie prawnym od 1994 r. i miało na celu stymulację rozwoju działalności rolniczej, było po prostu pomocne dla małych gospodarstw rolnych, których w Polsce mamy bardzo wiele, a które nie posiadają własnego specjalistycznego sprzętu, ale korzystają z wynajmu tych usług rolniczych. A więc tutaj zwiększa się bezpośrednio koszty dla tych rolników z gospodarstwami o małej powierzchni.

Mówiąc o całym projekcie, trzeba powiedzieć, że projekt jest bardzo obszerny, co również podkreślali moi przedmówcy, skomplikowany. Są tam rzeczy dobre, ale są też właśnie takie podstępne. Chcę przypomnieć, zwrócić uwagę, że w części implementuje on dyrektywę Rady Unii Europejskiej, która ma przeciwdziałać praktykom unikania opodatkowania. To ta dyrektywa ATAD. To, co jest najważniejsze w tej dyrektywie ATAD, to dążenie na forum dochodowym przedsiębiorstw korporacyjnych do tego, aby podatki były płacone w miejscu, gdzie są generowane zyski i jest wytwarzana wartość. A więc w tej części dotyczy to dużych firm międzynarodowych, rzeczywiście uszczelnia podatki. To jest dobre zjawisko.

Jest wiele takich bardzo drobnych propozycji dotyczących pewnego rodzaju udogodnień dla małych i średnich przedsiębiorstw, dla osób na cele rehabilitacyjne. (Dzwonek) A więc tak jak już było mówione, projekt zawiera wiele takich pozytywnych, choć drobnych zmian, ale są też pozycje, które budzą wielkie, duże wątpliwości.

Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego wyrazi swój stosunek do tego w głosowaniu. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
 
Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
Posiedzenie nr 49 w dniu 10-10-2017 (1. dzień obrad)
retransmisja wypowiedzi
1. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876).
Poseł Genowefa Tokarska:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Kontynuując debatę, w imieniu Polskiego Stronnictwa Ludowego pragnę zwrócić uwagę na element polityki rodzinnej. Pan premier mówił, że na politykę rodzinną w poprzednim rządzie przeznaczano kwotę 15-16 mld zł. To jest nieprawda. Podaję za Najwyższą Izbą Kontroli: wydatki na politykę rodzinną w 2014 r. wyniosły 56,5 mld zł. (Oklaski) I była to polityka, szanowni państwo, prowadzona z uwzględnieniem aspektu instytucjonalnego, a więc obejmująca: żłobki, przedszkola, wspomaganie rodziny, czyli te dziedziny, które dotyczą wszystkich Polaków.

Jeśli chodzi o podsumowanie, mamy projekt budżetu, który bazuje prawie wyłącznie na konsumpcji, na spożyciu prywatnym. Maleje dynamika eksportu z 9% w 2016 r. do 6,4% w 2018 r., którego dotyczy planowany budżet. Maleją inwestycje, wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości nieco ponad 20 mld zł, w tym największe na obronę narodową - połowa tego - tj. 10,5 mld. Na transport i łączność - 2,5 mld, na ochronę zdrowia - tylko 951 mln plus 78 mln ze środków europejskich.

W ramach programów wieloletnich: budowa dróg krajowych - 4200 mln przy całkowitej wartości programu 194 mld. A więc jeśli mówimy o 10-letnim programie, to dlaczego to nie jest 19 mld, tylko jest to 4,2 mld na inwestycje? Jeśli chodzi o ˝Krajowy program kolejowy˝, jest to 1900 mln przy całkowitej kwocie 10-letniego programu wynoszącej 66,5. Zresztą rząd podaje w uzasadnieniu, dlaczego jest taka niska wartość tych inwestycji. Kwoty są adekwatne do stopnia przygotowania inwestycji. Ten rząd przez 2 lata tylko tyle zdołał przygotować. (Oklaski)

I jeszcze jedna sprawa, dotycząca 4-letniego programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. Podkreślaliście to nie tak dawno - mówię o rządzących - że program jest niezwykle potrzebny, jest bardzo dobry. Realizowany był przez samorządy, ale był dobry, jeśli można go było sfinansować ze środków z opodatkowania paliwa. Ponieważ to nie wyszło, to trzeba było zmniejszyć kwotę z 4 mld do 3,5 mld, a na przyszły rok przewidziano jedynie 800 mln.

Najbardziej niepokojące, jeśli chodzi o ten budżet, jest jednak takie bezkrytyczne, niewyobrażalne zadłużanie państwa, zadłużanie wszystkich Polaków. Samo nasuwa się pytanie, jak to jest możliwe, aby w dobie dobrej koniunktury gospodarczej, dobrej gospodarki światowej zadłużać kraj, i to bynajmniej nie na rozmach inwestycyjny, ale na zwyczajną konsumpcję, a spłatę tego długu planować na długie lata dla następnych pokoleń.

Dług przyrośnie w przyszłym roku o 72 mld zł. Obsługa tego długu będzie kosztowała prawie 31 mld zł. (Dzwonek) To są wartości, które są nie do przyjęcia, tak nie można gospodarować. Powiem szczerze, że nawet to, o czym pan premier Morawiecki powiedział, podając ten prosty przykład dotyczący repolonizacji, też nie wyszło, bo o ponad 30% wzrosły składki PZU...

Wicemarszałek Małgorzata Kidawa-Błońska:

Dziękuję bardzo, pani poseł.

Poseł Genowefa Tokarska:

...a teraz chyba w ramach tej repolonizacji właśnie będzie u nas funkcjonował bank amerykański. Dziękuję. (Oklaski)
 
Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
Posiedzenie nr 49 w dniu 11-10-2017 (2. dzień obrad)
retransmisja wypowiedzi
5. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych (druk nr 1865).
Poseł Genowefa Tokarska:

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego chcę przedstawić stanowisko wobec ustawy o podatku akcyzowym, druk nr 1865.

Projekt ustawy wprowadza zmiany w dwóch ustawach: w ustawie o podatku akcyzowym i w ustawie o organizacji niektórych rynków rolnych. Zmiana dotyczy objęcia krajowej produkcji suszu tytoniowego monitorowaniem uprawy tytoniu, a także późniejszego obrotu suszem tytoniowym i nadzorem nad tym. Projekt nakłada obowiązek płacenia akcyzy również przez samych rolników producentów suszu tytoniowego w związku z dostawą lub eksportem tego wyrobu. W celu monitorowania obrotu suszem tytoniowym nakłada się na wszystkich nabywców tytoniu obowiązki przekazywania dyrektorowi generalnemu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa danych dotyczących ilości skupionego surowca w podziale na grupy użytkowe odmian. Podobne informacje o masie surowca tytoniowego dostarczanego nabywcy będą wynikały również z umowy, które przekaże producent surowca tytoniowego, czyli bezpośrednio rolnik. W ten sposób prowadzona będzie tzw. kontrola krzyżowa - chodzi o porównanie informacji, czy ilość sprzedanego suszu tytoniowego jest równa ilości skupionej.

Ponadto nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym wprowadza nową formę zabezpieczenia akcyzowego, tj. hipoteki na nieruchomości, a także to, by wymagane zabezpieczenia akcyzowe mogły składać osoby trzecie. W projekcie dokonuje się również obniżenia górnej granicy zabezpieczenia ryczałtowego składanego przez pośredniczące podmioty tytoniowe lub podmioty reprezentujące przedsiębiorcę zagranicznego - z obecnych 30 do 15 mln zł.

W zakresie zmiany ustawy o organizacji rynków rolnych nałożono obowiązek prowadzenia rejestru producentów surowca tytoniowego przez oddziały terenowe Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, nałożono na rolników producentów tytoniu obowiązek przekazywania informacji dotyczących powierzchni uprawy, produkcji i zbycia surowca tytoniowego oraz zawarcia umów zbycia tytoniu.

Projekt zawiera również regulacje dotyczące kar za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących obrotu tytoniowego, a zadania w zakresie monitorowania uprawy, produkcji i zbytu tytoniu oraz nadzoru nad tym wykonuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Po wprowadzeniu niniejszego projektu według szacunków wykonanych przez rząd dochody budżetu państwa wyniosą ok. 78 mln zł rocznie. Mam jednak poważne wątpliwości, czy wyliczone dochody są realistyczne. W obrocie suszem tytoniowym przed 1 stycznia 2016 r. istotnie występowały nieprawidłowości polegające na fikcyjnej sprzedaży, sprzedaży suszu tytoniowego bez zapłaconej akcyzy podmiotom nieuprawnionym, nie dokumentowano sprzedaży suszu do innego pośredniczącego podmiotu tytoniowego. Zmiana ustawy o podatku akcyzowym od 1 stycznia 2016 r., mam wrażenie, wyeliminowała te nieprawidłowości i dzisiaj debatowany projekt wydaje się zbyteczny i jest przejawem działań czysto biurokratycznych.

Nakładanie nowych obciążeń, nowych obowiązków na rolników, którzy zgłaszają liczne problemy związane z sytuacją na rynku tytoniowym, to jest trochę nieporozumienie. Rolnicy zgłaszali i nadal zgłaszają zarówno do ministra rolnictwa i rozwoju wsi, jak i do ministra finansów - otrzymuję kopie tych interwencji - że w ostatnim roku, a także w latach poprzednich nie otrzymali zapłaty za surowiec dostarczony do wielu podmiotów skupowych, że postępowania kontrolne prowadzone przez organy ścigania, prokuratorów i służby celne są wielce naganne, przedłużające się, bez efektu. Prosiłabym zatem, panie ministrze, o interwencję w tej sprawie i może niemówienie, że zagadnienia organizacji rynku są poza zakresem zadań rządu. Dlatego też, panie ministrze, może udzielić pomocy, pomyśleć o pomocy rolnikom, którzy o to proszą, a nie szykować im nowe obowiązki rejestracyjne i informacyjne, tym bardziej że informacje w tym zakresie są również w bazie oddziałów terenowych ARMiR-u. Do tego również przewidziano sankcje karne także dla rolników, a uprawa tytoniu to praca wyjątkowo trudna (Dzwonek), ciężka, brudna. Mam wrażenie, że tak prowadzona polityka doprowadzi do załamania całego polskiego rynku tytoniowego.

Wysoka Izbo! Nie składam wniosku o odrzucenie projektu, ale tylko dlatego, że mam nadzieję na dalszą merytoryczną dyskusję co do całej tematyki uprawy tytoniu i rynku. Dziękuję. (Oklaski)
 
Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
Posiedzenie nr 49 w dniu 11-10-2017 (2. dzień obrad)
retransmisja wypowiedzi
6. punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1864).
Poseł Genowefa Tokarska:

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, druk nr 1864.

Projekt ustawy wprowadza nowe narzędzie służące do rozliczania podatku VAT, tzw. mechanizm podzielonej płatności. Mechanizm ten polega na podzieleniu płatności za dostarczane towary i świadczone usługi na kwotę netto, która wpłacana jest przez nabywcę na konto dostawcy lub usługodawcy, oraz kwotę podatku VAT, która trafia bezpośrednio na odrębny rachunek VAT-u, funkcjonujący oczywiście na ściśle określonych zasadach.

Mechanizm ten ma zapewnić lepszą transparentność rozliczeń VAT-owskich i utrudnić wyprowadzanie pieniędzy za granicę. Projekt ustawy zakłada dobrowolność w stosowaniu tego mechanizmu, a organy skarbowe nie mają wglądu do rachunku bez zgody podatnika.

Przewidziano również liczne zachęty czy profity dla podatników, którzy będą stosować mechanizm podzielonej płatności. Do takich zachęt należy niestosowanie wobec tych podatników sankcji wynikających z ustawy o VAT, nie będą miały również zastosowania przepisy o solidarnej odpowiedzialności za rozliczenia VAT-owskie, rząd też mówi, że będą szybsze rozliczenia zwrotów nadwyżki podatku VAT, czy też niepobierana będzie wyższa kwota odsetek za zwłokę od zaległości podatku w niektórych przypadkach rozliczeń.

Poprzez prowadzenie odrębnego rachunku VAT podatnik będzie mógł wykazać, że dokonuje rozliczeń VAT-u z należytą starannością. Muszę powiedzieć, że ten argument ma dla nas bardzo duże, decydujące znaczenie. Pomimo pewnych ograniczeń w dysponowaniu swoimi środkami przez przedsiębiorców argument transparentności, możliwości wykazania się w każdej chwili przed organami skarbowymi ma istotne znaczenie, nawet dalej idące, jeśli jest nawet oferta zwolnienia z solidarnej odpowiedzialności za rozliczenie VAT-owskie. Dziś jest to rzeczywiście problem dla wielu uczciwych przedsiębiorców i stąd warto zastanowić się nad uruchomieniem tego mechanizmu, tym bardziej że jest on dobrowolny.

Chcę jeszcze zwrócić uwagę, że to wprawdzie drobna zmiana, ale wywołuje wiele następstw i zmian w ustawach: i w ustawie o rachunkowości, i w Ordynacji podatkowej, i w Prawie bankowym, i oczywiście w ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. W Prawie bankowym projekt ten wprowadza nawet dodatkowy rozdział pn. ˝Rachunek VAT˝. Banki i SKOK-i będą miały czy mają obowiązek prowadzenia tych rachunków - rachunków w walucie polskiej, które nie wymagają zawarcia odrębnej umowy ani nie mogą wiązać się z dodatkowymi prowizjami i opłatami dla banku, czyli na ogólnych zasadach.

Debatowany projekt zawiera również bardzo liczne techniczne rozwiązania dotyczące prowadzenia i funkcjonowania rachunku VAT z tymi wieloma ograniczeniami.

Według rządu przyjęcie projektu wpłynie na wzrost dochodów budżetu państwa w kolejnych latach funkcjonowania mechanizmu podzielonej płatności, docelowo nawet w kwocie ok. 9 mld zł.

Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego jest za przekazaniem projektu do dalszych prac w komisji. Dziękuję bardzo.
 
Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
Posiedzenie nr 49 w dniu 11-10-2017 (2. dzień obrad)
retransmisja wypowiedzi
12. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (druk nr 1878).
Poseł Genowefa Tokarska:

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego mam przyjemność wyrazić stanowisko odnośnie do druku nr 1878.

Projekt jest bardzo obszerny, w znacznej mierze stanowi implementację, częściową przynajmniej, dyrektywy unijnej, która ma na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania. Założenia tej dyrektywy wynikają z prac na forum międzynarodowym organizacji OECD. Dyrektywa ta wyraża dążenie na forum dochodowym przedsiębiorstw korporacyjnych do tego, aby podatki były płacone w miejscu, gdzie są generowane zyski i wytwarzana jest wartość.

W tej części projekt dotyczy dużych firm międzynarodowych. W ramach działań uszczelniających projekt przewiduje przeciwdziałanie optymalizacji podatkowej, tutaj m.in. wyodrębnienie w podatku CIT źródeł przychodu w postaci zysków kapitałowych od pozostałych dochodów podatnika, również nowy podatek, wprowadzenie tzw. minimalnego podatku dochodowego w odniesieniu do nieruchomości komercyjnych o znacznej wartości. Projekt także modyfikuje przepisy dotyczące podatkowych grup kapitałowych, PGK. Tutaj są pewne udogodnienia zmniejszające udział, stąd podatkowe grupy kapitałowe będą mogły tworzyć mniejsze podmioty, wprowadza się również określone mechanizmy i zasady funkcjonowania tych grup. Banki, które stosują międzynarodowy standard rachunkowości, będą miały możliwość odpisywania w koszty podatkowe rezerw i odpisów na oczekiwane straty kredytowe.

Wprowadzono również drobne ułatwienia dla małych i średnich przedsiębiorstw. Już moi poprzednicy mówili, z 3,5 tys. do 10 tys., limit wysokości środków trwałych, możliwość jednorazowego odliczenia, czyli amortyzacji, zwolnienie z wpłat zaliczek do 1 tys. zł, bardzo istotne podwyższenie kwoty wolnej od podatku. Tutaj chcę powiedzieć, że realizowany jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego, ale powiem szczerze, nie jest to proste rozliczenie. Nie wiem, czy nie można było ustalić tego jakoś prościej. Do 8 tys., od 8 do 13 dygresywnie, później od 13 do 85 stała stawka, powyżej znowu dygresywnie, no i powyżej 127 tys. bez odliczenia. Nie mam do tego zastrzeżeń merytorycznych, natomiast skomplikowane to jest niezwykle.

Jeśli chodzi o inne, dla twórców, to też już moi poprzednicy mówili, dobrze, że to podniesiono. Również wprowadzono jednolite zasady opodatkowania w grach hazardowych, drobne odliczenia darowizn z tytułu krwiodawstwa, niewielkie ulgi rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych, m.in. można używać samochodu osobowego do przewozu tych osób, niekoniecznie udowadniając, że to rehabilitacja. Takie drobne zmiany.

Wprowadzono również nową klasyfikację środków trwałych. Jeśli chodzi o niepełnosprawnych, podniesiono z kwoty 9120 zł do 10 080 zł - a więc też niewielka różnica - dochód na osobę niepełnosprawną, jeśli chodzi o odliczanie wydatków na cele rehabilitacyjne. A więc to są takie niewielkie...

Podniesiono też wysokość zwolnień podatkowych. Drobne sprawy, dość istotne.

Uchylono zwolnienie, i to jest też novum, z nieopodatkowania dochodów z działalności gospodarczej w przypadku ich przeznaczenia na działalność rolniczą. To coś, co funkcjonowało od stycznia 1994 r., miało na celu stymulację rozwoju działalności rolniczej. Obecnie rządowi już na tym nie zależy.

Podsumowując, powiem, że jest to, tak jak mówiłam, projekt niezwykle obszerny. 5 minut to jest stanowczo za mało, żeby rzeczywiście skupić się chociaż na kilku propozycjach rozwiązań. Jest dużo zmian, są nowe podatki, ale są tu też takie dobre, może drobne, ale jednak udogodnienia. Tak że jesteśmy za przekierowaniem projektu do prac w komisji. Dziękuję. (Oklaski)
 
 
Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
Posiedzenie nr 49 w dniu 11-10-2017 (2. dzień obrad)
retransmisja wypowiedzi
12. punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (druk nr 1878).
Poseł Genowefa Tokarska:

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Ten projekt, który omawiamy, zawiera bardzo wiele propozycji zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, czyli CIT, i to dotyczących przedsiębiorstw międzynarodowych. W wystąpieniu mówiłam, o jakie chodzi zmiany. Moje pytanie brzmi następująco: Czy rząd nie obawia się odpływu z naszego kraju właśnie tych przedsiębiorstw międzynarodowych, dodatkowo dociśniętych podatkiem?

Drugie pytanie dotyczy podatku od osób fizycznych, głównie chodzi tutaj o skutki finansowe, jakie będą dla jednostek samorządu terytorialnego, bo jednak PIT-y w sumie będą na niższym poziomie, a więc wystąpi deficyt. Jak będą zrekompensowane utraty dochodów w przypadku jednostek samorządu terytorialnego? Dziękuję. (Oklaski)
 
Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
Posiedzenie nr 49 w dniu 11-10-2017 (2. dzień obrad)
retransmisja wypowiedzi
14. punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (druk nr 1880).
Poseł Genowefa Tokarska:

Dziękuję.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam przyjemność w imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego wyrazić stanowisko wobec projektu z druku nr 1880.

Przedkładany projekt jest dość obszerny ze względu na zakres oddziaływania, wnosi zmiany i regulacje do bardzo wielu przepisów obowiązującego prawa. Potrzeba tych zmian wynika z faktu istnienia wyłudzeń podatkowych, szczególnie w podatku od towarów i usług, z wykorzystaniem banków i SKOK-ów, możliwości szybkiego przepływu środków i możliwości ich wyprowadzania, czyli wyłudzeń podatkowych. Materia niniejszego projektu ustawy jest dość trudna i skomplikowana również ze względu na obowiązującą przecież ochronę danych osobowych, tajemnicę bankową, skarbową, a także potrzebę zgodności jego zapisów z konstytucją. Wątpliwości w tym zakresie wyrażały już panie posłanki zabierające wcześniej głos.

Wyłudzenia podatku VAT są jednak faktem, a ich wielkość wynika z licznych raportów dokonujących analizy sytuacji w tym zakresie. W zależności od źródła wartość wyłudzeń podatku VAT w Polsce szacuje się rocznie na 10-15 mld zł i wielkość ta odpowiada przeciętnej w Unii Europejskiej. Aktualnie wzrasta znaczenie transakcji dokonywanych drogą elektroniczną. Obszar tych transakcji znalazł się również w kręgu zainteresowania przestępczości, zwłaszcza o charakterze zorganizowanym. Transakcje elektroniczne stwarzają również zagrożenia dla sektora publicznego przez wykorzystywanie systemów bankowych nawet do uwiarygodniania działalności, która faktycznie ma na celu tylko wyłudzenie podatku.

W projekcie proponuje się, aby identyfikacja zagrożeń w większym stopniu niż dotychczas opierała się na analizie ryzyka wykorzystania rachunków bankowych i SKOK-ów do celów mających związek z przestępstwami skarbowymi, w szczególności w zakresie VAT-u, a także innymi przestępstwami z nimi związanymi, np. polegającymi na wystawianiu pustych faktur.

Projekt zakłada przeprowadzanie przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej analizy ryzyka wykorzystywania działalności banków lub SKOK-ów do popełniania przestępstw skarbowych. Analiza ryzyka będzie dokonywana przy uwzględnieniu wskaźnika ryzyka ustalanego przez izbę rozliczeniową w jej systemie teleinformatycznym, zwanym w skrócie STIR.

W obecnym stanie rozwoju technicznego, informacyjnego oraz społecznego analiza przepływów finansowych jest jedną z najistotniejszych metod służących identyfikacji zagrożeń. W karuzelach VAT-owskich służących wyłudzaniu zwrotów VAT transfery środków przez kolejne rachunki są najczęściej przeprowadzane z wykorzystaniem systemu bankowego. Tak więc projekt przewiduje dokonywanie przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej analiz ryzyka wykorzystywania banków w celach wyłudzeń, automatyczne ustalanie w STIR wskaźnika ryzyka wykorzystywania do tego banków, nałożenie na banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe obowiązku przekazywania do STIR danych, w tym stanowiących odpowiednio tajemnicę bankową lub tajemnicę zawodową, w celu ustalenia wskaźnika ryzyka, przekazywanie przez izbę rozliczeniową informacji o wskaźniku ryzyka szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, a także bankom i SKOK-om w celu realizacji określonych obowiązków, m.in. wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, prowadzenie elektronicznie wykazów podmiotów, które nie zostały zarejestrowane jako podatnicy VAT albo zostały wykreślone z rejestru z urzędu bez konieczności zawiadamiania ich o tym lub zostały przywrócone jako podatnicy VAT-u.

W procederach przestępczych zmierzających do wyłudzenia podatku VAT często wykorzystuje się tzw. znikającego podatnika. W takich sytuacjach kluczowe jest podjęcie niezwłocznych działań w celu zabezpieczenia środków, które powinny zostać przeznaczone do zapłaty należnego podatku.

To projekt, tak jak podkreślałam, bardzo obszerny. Podobną problematykę podejmują również inne państwa na szczeblu Unii Europejskiej. (Dzwonek) Jednak koszty tych rozwiązań są dość duże, ale o tym może już w serii pytań. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
 
 
Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
Posiedzenie nr 49 w dniu 11-10-2017 (2. dzień obrad)
retransmisja wypowiedzi
14. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (druk nr 1880).
Poseł Genowefa Tokarska:

Jeszcze mam pytanie, ponieważ koszty wprowadzenia tego całego systemu są stosunkowo duże. Chciałabym zapytać: Kto pokryje koszty, które są po stronie systemu bankowego? Związek Banków Polskich oszacował cały koszt tego systemu dla banków spółdzielczych i ich zrzeszeń, czyli tych małych banków, na 3200 tys. zł, a roczny koszt utrzymania zmian na ok. 625 tys. zł. Dla SKOK-ów to jest kwota ok. 1 mln zł, a dla pozostałych banków - 15-20 mln zł, a więc kwoty całkiem niemałe. Krajowa Izba Rozliczeniowa szacuje, że roczne koszty STIR-u, czyli amortyzacja inwestycji i koszty utrzymania, wyniosą ok. 3,5 mln zł.

Chciałabym zapytać: Jak miałyby być finansowane właśnie banki i SKOK-i? Czy rzeczywiście przez
 
Genowefa Tokarska © 2011 www.genowefatokarska.pl projekt graficzny: cefau wykonanie eball