Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
Posiedzenie nr 40 w dniu 20-04-2017 (1. dzień obrad) retransmisja wypowiedzi
15. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 1430).
Poseł Genowefa Tokarska:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt i przyjemność przedstawić stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Tak jak w uzasadnieniu wnioskodawcy podają, głównym celem jest zrównanie stawek VAT na e-booki i książki oraz gazety i ich e-wydania poprzez obniżenie stawek na publikacje elektroniczne.

I tu przypomnę, że w projekcie wprowadza się 5-procentową stawkę VAT na e-booki, które obecnie opodatkowane są stawką 23%, podczas gdy książki papierowe są opodatkowane 5-procentową stawką VAT, i 8-procentową stawkę VAT na e-publikacje - czasopisma i gazety - które obecnie opodatkowane są 23-procentową stawką VAT, a papierowe czasopisma i gazety - 8-procentową stawką.

Istotnie to zróżnicowanie jest niepotrzebne, zbędne i wydaje się logiczne wprowadzenie jednolitych stawek VAT w tym zakresie. W dobie postępu czy wzrostu postępu technologicznego ta propozycja jest jak najbardziej uzasadniona, tym bardziej że jeśli chodzi o system elektroniczny, objął on już wiele dziedzin naszego życia. Dotyczy różnego rodzaju rozliczeń, przekazywania informacji czy korespondencji. I z tego punktu widzenia czytanie książek czy czasopism szczególnie w przypadku ludzi młodszego pokolenia odbywa się właśnie z wykorzystaniem osiągnięć elektronicznych i wydaje się procesem zupełnie naturalnym.

Problem jednak istnieje, wynika po prostu z niezgodności tej propozycji z prawem Unii Europejskiej. Jednoznaczną opinię, zresztą dołączoną do projektu, przedstawiło Biuro Analiz Sejmowych. Wprawdzie wnioskodawcy podnoszą, że niektóre państwa wyszły tutaj przed szereg i już to wprowadziły, ale znamy też wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które te rozwiązania uznają za sprzeczne z prawem unijnym. Mówię oczywiście o sprzeczności z dyrektywą VAT, w skrócie tak nazywaną, z dyrektywą 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej wraz z późniejszymi rozporządzeniami wykonawczymi do tej dyrektywy.

Podsumowując, chcę jednak powiedzieć i pokreślić, że projekt jest generalnie dobry i został przedstawiony z naprawdę pięknym uzasadnieniem przez zarówno sprawozdawcę, jak i przedstawiciela klubu Kukiz’15. Rzeczywiście, idzie z duchem czasu, z duchem postępu, jest jednak to jedno ˝ale˝, że nie może on być tu i teraz poparty, gdyż jest to po prostu niemożliwe ze względu na sprzeczność z prawem. Musimy prawo szanować. I nawet jestem trochę zaskoczona, no, wiem, rozumiem, że macie swój projekt, chcecie to realizować systemowo, projekt po projekcie, ale to jest wyjście przed szereg, no, troszeczkę takie podejście z nonszalancją do prawa. Wydaje mi się, że na ten moment po prostu tego projektu poprzeć nie można. Dziękuję.
SejmuWypowiedź

Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
Posiedzenie nr 39 w dniu 06-04-2017 (2. dzień obrad)
retransmisja wypowiedzi
13. punkt porządku dziennego:

Informacja bieżąca
Poseł Genowefa Tokarska:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Pytania swoje zadaję w imieniu rolników interweniujących w moim biurze poselskim. Pierwsze dotyczy rolników, wielu rolników, którzy użytkują grunty Skarbu Państwa będące we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych i realizują program rolnośrodowiskowy. Ze względu na opóźnienia w zawarciu umów dzierżawnych przez Agencję Nieruchomości Rolnych, a więc nie z winy rolników, po prostu te umowy nie są zawierane, rolnicy są narażeni na straty. Po pierwsze, nie mogą złożyć wniosków o dopłaty do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a tu termin jest już bardzo krótki, a po drugie, brak umów dzierżawy naraża ich na dodatkowe opłaty, bo jest 5-krotność czynszu dzierżawnego. A więc w imieniu tych rolników proszę i wnoszę o przyspieszenie działań Agencji Nieruchomości Rolnych w zawieraniu tych umów lub wprowadzenie przepisów przejściowych, które nie wykluczałyby rolników z dopłat na realizację programów rolnośrodowiskowych.

Drugie pytanie dotyczy zakazu i utrzymywania drobnych hodowli drobiu w zamknięciu. Tu może posłużę się fragmentem listu, których otrzymuję bardzo dużo. To jest list rolnika, przeczytam fragment. Cytuję: W imieniu własnym oraz przyzagrodowych hodowców drobiu wnoszę o natychmiastowe anulowanie rozporządzenia o utrzymaniu drobiu w zamknięciu. Rozporządzenie to jest odbierane przez rolników jako niszczenie ich przyzagrodowych hodowli i lobbing korporacji przemysłowej hodowli drobiu. Czynione jest to po to, aby na rynku zostało to, co niezdrowe i szkodliwe dla zdrowia. Nie wyrażamy zgody, aby nasza polska tradycja przyzagrodowej hodowli była bezmyślnie niszczona przez antypolskich lobbystów. (Dzwonek) Wyniszczono już hodowlę owiec, teraz czas na drób. Dosłownie pytanie jest: Czy w ministerstwie wszyscy na głowę poupadali? Komu to ma służyć? Ludzie klną ministra w kamienie.
Moje pytanie jest krótkie i brzmi: Kiedy zostanie zniesione rozporządzenie? Dziękuję. (Oklaski)
 
Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
Posiedzenie nr 39 w dniu 06-04-2017 (2. dzień obrad)
retransmisja wypowiedzi
19. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1409).
Poseł Genowefa Tokarska:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego przedstawię stanowisko dotyczące rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw z druku nr 1409.

Według uzasadnienia rządowego celem niniejszego projektu jest, po pierwsze, wzmocnienie kontrolnej i pomocniczej funkcji regionalnych izb obrachunkowych wobec jednostek samorządu terytorialnego, po drugie, przeciwdziałanie niekorzystnym tendencjom nadmiernego zadłużania się tych jednostek.

W projekcie zaproponowano szereg zmian dotyczących funkcjonowania oraz organizacji regionalnych izb obrachunkowych. Najistotniejsze z nich to objęcie procedurą nadzorczą uchwał zmieniających uchwałę budżetową, a także uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany, powoływanie komisji konkursowych przeprowadzających konkursy na prezesów izb przy prezesie Rady Ministrów, nie zaś, jak dotychczas, w ramach regionalnych izb obrachunkowych, umożliwienie nadania przez prezesa Rady Ministrów rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o odwołaniu prezesa izby - podobnie w przypadku ustanowienia zarządu komisarycznego, a także rozwiązaniu czy odwołaniu organu wykonawczego samorządu może być nadany właśnie rygor natychmiastowej wykonalności - czy wreszcie jeśli chodzi o określenie siedzib i zasięgu terytorialnego izb, siedzib zamiejscowych, liczby członków kolegium orzekającego, określa to prezes Rady Ministrów na wniosek ministra administracji bez opinii sejmiku wojewódzkiego.

Wysoka Izbo! Jak wynika z przedstawionych w ograniczonym zakresie zmian, trudno dopatrzyć się tutaj tego wzmocnienia funkcji pomocniczej, doradczej czy informacyjnej regionalnej izby obrachunkowej wobec samorządu. W całym projekcie dominuje, a wręcz wzmacnia się funkcja kontroli jednostek i jej bezwzględne konsekwencje, łącznie z wydawaniem decyzji pod rygorem natychmiastowej wykonalności. W uzasadnieniu projektu dominuje, powtarza się taka myśl zasadnicza nieprzychylnego czy wręcz wrogiego stosunku do samorządów. To samorządy - według rządzących - podlegają tendencjom nadmiernego zadłużania się, nierespektowania zaleceń pokontrolnych lub w ogóle ich niewykonywania, a nawet kombinowania. Niejednokrotnie samorządy przesuwają do spółek zadania, których z powodu wątpliwości prawnych czy etycznych nie chcą prowadzić przez organ wykonawczy. Tak właśnie rząd uzasadnia niniejszy projekt. I taki projekt, gdzie dominuje tylko kontrola i sankcje dla samorządów, w naszej ocenie jest nie do przyjęcia.

Projekt jest typowym przykładem kolejnego etapu zawłaszczania samorządu i centralizacji instytucji. Wręcz niewiarygodny wydaje się zapis, że określenie zasięgu terytorialnego izby, jej siedziby, siedzib zamiejscowych czy liczby członków kolegium orzekającego odbywać się będzie bez opinii, bez wiedzy gospodarza danego województwa. Opinii sejmiku wojewódzkiego nie da się, szanowni państwo, zastąpić opinią centralną komisji wspólnej rządu i samorządu.

Organizacje, związki samorządów różnego szczebla negatywnie opiniują niniejszy projekt. Nie poznałam ani jednej pozytywnej opinii strony samorządowej. Szczególny sprzeciw wzbudziły określenia, że mamy do czynienia ze zjawiskiem nadmiernego zadłużania się sektora samorządowego. Określenie to okazuje się nieprawdziwe. Samorządy przyznają jedynie o pojedynczych, incydentalnych przypadkach nadmiernego zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego.

Podsumowując, należy stwierdzić, że ten projekt jest bezpośrednim uderzeniem w konstytucyjnie zagwarantowaną samodzielność jednostek samorządu terytorialnego, a jedynie przewrotnie rząd uzasadnia to rzekomą troską o samorząd i jego pozycję gospodarczą.

W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego składam wniosek o odrzucenie tego projektu w pierwszym czytaniu. Dziękuję. (Oklaski)

Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
Posiedzenie nr 39 w dniu 06-04-2017 (2. dzień obrad)
retransmisja wypowiedzi
19. punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1409).
Poseł Genowefa Tokarska:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Celem nadrzędnym projektu podnoszonym przez rząd jest, jak już mówiłam, przeciwdziałanie zjawisku nadmiernego zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego. I już niestety wiemy, że nie ma to pokrycia w rzeczywistości, ponieważ na ten moment, dotychczas są to takie sporadyczne przypadki. W uzasadnieniu projektu wymieniana jest kilkakrotnie właściwie jedna gmina: gmina Ostrowice. Jak jednak wykazała Najwyższa Izba Kontroli, sytuacja w tej gminie była spowodowana nieco spóźnioną reakcją właściwej regionalnej izby obrachunkowej w zakresie przepisów dotychczas obowiązujących, a więc w zakresie posiadanych już obecnie kompetencji.

Moje pytanie jest prozaiczne. Panie ministrze, ile jest takich gmin czy jednostek samorządu terytorialnego, które przekroczyły dotychczasowe przepisy o zadłużaniu się wynikające z ustawy o finansach publicznych? (Oklaski)
 
 
Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
Posiedzenie nr 39 w dniu 06-04-2017 (2. dzień obrad)
24. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druki nr 1440 i 1450).
Poseł Genowefa Tokarska (tekst niewygłoszony):

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego PSL mam zaszczyt przedstawić stanowisko do sprawozdania komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, druki nr 1440 i 1450.

Senat RP zgłosił jedną poprawkę, która wprowadza obowiązkowy rejestr sprzedawanego w naszym kraju alkoholu całkowicie skażonego w dowolnym państwie członkowskim UE oraz wybranych wyrobów zawierających w swym składzie alkohol etylowy w odpowiedniej klasyfikacji. Wpisu do rejestru nie dokonuje się w przypadku, jeżeli przewóz objęty jest systemem monitorowania drogowego. Poprawka umożliwi monitorowanie wykorzystania alkoholu całkowicie skażonego.

Komisja Finansów Publicznych wnosi o przyjęcie przez Wysoką Izbę poprawki Senatu i Klub Parlamentarny PSL będzie głosował zgodnie z wnioskiem Komisji.
 
Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
Posiedzenie nr 38 w dniu 22-03-2017 (1. dzień obrad)
retransmisja wypowiedzi
13. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 1369).
Poseł Genowefa Tokarska:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, druk nr 1369.

Projekt ustawy, mówiąc krótko, znosi opodatkowanie akcyzą samochodów osobowych importowanych. Obecnie podstawą opodatkowania jest wartość samochodu, tj. kwota z zakupu czy tzw. wartość celna w imporcie, przy zastosowaniu skokowej stawki akcyzy, skokowej, ponieważ dla tych małych samochodów wynosi ona 3,1% tej wartości samochodu, czyli podstawy opodatkowania, a dla samochodów o większej pojemności niż 2 tys. cm3 jest to stosunkowo duży skok, bo o 18,6%. Tak przyjęte opodatkowanie, co jest jasne, prowadzi w konsekwencji do wielu nadużyć, nieprawidłowości czy wręcz uchylania się od opodatkowania.

Kupującym przecież będzie zależało na tym, żeby cenę zaniżyć, będzie zależało na tym, żeby wykombinować, by nie był to samochód osobowy, a namiastka jakiegoś ciężarowego, od którego płacony jest podatek od środków transportowych i nie ma akcyzy, a nawet, tak jak już było dzisiaj mówione, wnioskodawcy również to podkreślają, może dojść do zarejestrowania samochodów w innych krajach, tam gdzie nie ma podatku akcyzowego na tego typu samochody.

Z tych właśnie względów, trzeba to powiedzieć, propozycja wnioskodawców zasługuje na zauważenie, niemniej jednak w uzasadnieniu, które państwo podajecie, bardzo lakonicznie traktujecie ten ubytek dochodów budżetu państwa w kwocie 1,5 mld zł. Moi poprzednicy już też mówili o tej sprawie. Ja nazwę to bardzo lakonicznym podejściem do tematu, bo jednak to kwota 1,5 mld zł.

Poza tym zniesienie akcyzy na samochody nie wpłynie, jak uzasadniają projektodawcy, na odmłodzenie parku samochodowego w Polsce. Pod tym względem - wieku tych samochodów zajmujemy niestety pierwsze miejsce wśród państw członkowskich Unii Europejskiej, ponieważ ponad 80% samochodów zarejestrowanych w Polsce ma więcej niż 10 lat, a to z kolei oczywiście ma wpływ na ochronę środowiska, na tę zwiększoną emisję dwutlenku węgla, a także, co tu dużo mówić, również na bezpieczeństwo, samo bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Sądzę, że samo zniesienie akcyzy generalnie nie wyhamuje napływu wysłużonych samochodów spoza naszego kraju, ale sądzę również, że projekt jest takim wstępem do prowadzenia dyskusji w tym temacie.

Na uwagę zasługuje tutaj - trzeba powiedzieć, ponieważ jednocześnie jest procedowany - inny projekt, z druku senackiego, który wpłynął do Wysokiej Izby, był debatowany na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych, który generalnie zmienia podstawę tego opodatkowania, a więc nie chodzi o wartość samochodu, a jego wielkość, uzależnione to jest od pojemności silnika, od poziomu emisji spalin, tzw. deprecjacji samochodów ze względu na ich wiek czy zużycie samego pojazdu. I wydaje mi się, że w połączeniu te wnioski można by było jednocześnie poddać dalszej pracy w parlamencie i nad nimi dyskutować. Ten wniosek, ten projekt dzisiaj analizowany jest tym projektem dalej idącym, bo znoszącym akcyzę generalnie.

Nie ma przeszkód ze względu na zgodność z prawem Unii Europejskiej, bo dyrektywa unijna dotycząca akcyzy obejmuje inne artykuły energetyczne, alkohole, wyroby tytoniowe, natomiast samochody jakby nie są obligatoryjnie objęte akcyzą, stąd wycofanie się z akcyzy jest możliwe, ale czy zasadne, to jest pytanie zasadnicze. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
 

Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
Posiedzenie nr 38 w dniu 22-03-2017 (1. dzień obrad)
retransmisja wypowiedzi
13. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 1369).
Poseł Genowefa Tokarska:

Panie Marszałku! Mam pytanie do pana ministra. Proste pytanie: Jakie jest stanowisko ministerstwa w tej sprawie, dotyczące przedmiotowego projektu? Ubytek środków finansowych z tytułu zniesienia akcyzy na samochody wyniesie, jak podają wnioskodawcy, ok. 1,5 mld zł. Pytanie: Czy te dane są prawdziwe? Jeśli są prawdziwe i jednocześnie prawdziwe jest zdanie zapisane w uzasadnieniu, że jedynie w Polsce mamy akcyzę od samochodów osobowych, to może warto pokusić się o jej zniesienie. Tak więc jak to jest z tym jedynym przypadkiem kraju, który ma akcyzę na pojazdy samochodowe, na samochody osobowe? Dziękuję bardzo.
 
 
Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
Posiedzenie nr 38 w dniu 23-03-2017 (2. dzień obrad)
retransmisja wypowiedzi
25. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1384 i 1415).
Poseł Genowefa Tokarska:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego chcę przekazać, że obie poprawki są właściwe, uzasadnione i będziemy głosować za ich przyjęciem.
 
Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
Posiedzenie nr 38 w dniu 23-03-2017 (2. dzień obrad)
retransmisja wypowiedzi
26. punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (druki nr 1380 i 1393).
Poseł Genowefa Tokarska:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego chcę to rzeczywiście potwierdzić: Senat zgłosił trzy poprawki, wszystkie są uzasadnione, wydłużają termin rejestracji dla pośredników kredytu hipotecznego. Zgadzamy się co do tych poprawek i będziemy głosować za ich przyjęciem. Dziękuję. (Oklaski)
 
Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
Posiedzenie nr 37 w dniu 08-03-2017 (1. dzień obrad)
retransmisja wypowiedzi
6. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druki nr 1288 i 1303).
Poseł Genowefa Tokarska:

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego przedstawię stanowisko wobec sprawozdania komisji, druki nr 1288 i 1303.

Przedmiotowy projekt był analizowany na wczorajszym posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych i został pozytywnie zaopiniowany. Komisja wprowadziła jednocześnie kilka drobnych poprawek o charakterze legislacyjnym, ale przypomnę główne założenia tego projektu, ponieważ to jest dość ważny projekt porządkujący sprawy akcyzy, jeśli chodzi o skażony alkohol.

Projekt dotyczy głównie wprowadzenia jednolitej w Unii Europejskiej procedury całkowitego skażania alkoholu, a tym samym ma na celu rozwianie wątpliwości związanych z korzystaniem ze zwolnienia od akcyzy w przypadku alkoholu etylowego całkowicie skażonego. I tu wychodzi naprzeciw definicja określająca, co to znaczy ˝całkowicie skażony˝, wprowadzona dyrektywą Komisji Europejskiej 3199/93 w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego. Generalnie jednak kwestię zwolnienia od akcyzy alkoholu etylowego reguluje tzw. dyrektywa alkoholowa z października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych.

Projekt ma na celu - jak tu już dzisiaj podkreślano - rozwianie wątpliwości interpretacyjnych wynikających z tej dyrektywy. Po zmianie tego prawa prawo do zwolnienia od akcyzy będzie przysługiwało w odniesieniu do alkoholu etylowego całkowicie skażonego: w przypadku procedury stosowanej przez wszystkie państwa członkowskie i zastosowania środka skażającego, tzw. euroskażalnika, w przypadku dodatkowej procedury zgłoszonej przez państwo członkowskie i zastosowania dodatkowych środków skażających stosowanych w niektórych państwach członkowskich. Tak jak już powiedziano, dotychczas były stosowane różne środki. U nas stosowana była procedura węgierska. Okazało się, że są to środki nietrwałe, łatwe do wytrącenia, które nie zabezpieczają trwale alkoholu skażonego.

Projekt ustawy - dodam jeszcze - nakłada na podmioty obowiązek rejestracji jako podatnik podatku akcyzowego i dokonywania zgłoszenia planowanego nabycia wewnątrzwspólnotowego do organu podatkowego. Zgłoszenia te, dość uszczegółowione, pozwalają na bieżące pozyskanie informacji na temat alkoholu etylowego nabywanego wewnątrzwspólnotowo i obrotu takim alkoholem.

Szczerze mówiąc, trochę jestem zaskoczona stanowiskiem pana posła z klubu Kukiz’15. Chciałabym zadać mu pytanie, skąd powziął te informacje, gdzie przeczytał, że to akurat nasi przedsiębiorcy będą dyskryminowani. Chwilami miałam wrażenie, że to jest jakaś radosna twórczość, ale liczę jeszcze na merytoryczne uzupełnienie naszych przekonań przez pana ministra.

Kończąc, chcę powiedzieć, że Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie głosował za przyjęciem tego projektu. Dziękuję. (Oklaski)
 
Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
Posiedzenie nr 37 w dniu 08-03-2017 (1. dzień obrad)
retransmisja wypowiedzi
7. punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1295).
Poseł Genowefa Tokarska:

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego przedstawię stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, druk nr 1295.

Rzeczywiście projekt obejmuje zmiany w aż 15 różnych ustawach podatkowych i, powiedziałabym, ubezpieczeniowych, a więc począwszy od Ordynacji podatkowej, przez ustawę o VAT, wszystkie podatki dochodowe, po ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawę o ubezpieczeniu społecznym rolników, ustawę o podatku akcyzowym. A więc to 15 różnych ustaw.

Zmiany we wszystkich ustawach dotyczą ujednolicenia terminu składania deklaracji podatkowych i wpłacania podatków czy zaliczek lub składek na ubezpieczenia społeczne. Jak już wiemy, było mówione, te terminy są bardzo różne, jest dziewięć różnych terminów dotyczących różnych dni miesiąca. Autorzy projektu proponują, aby bez względu na rodzaj podatku zaliczka na podatek lub sam podatek wpłacane były do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który dokonywane jest rozliczenie. W tym samym terminie mają być składane również deklaracje podatkowe. A więc to jest typowe ujednolicenie.

W opinii Narodowego Banku Polskiego, pan poseł też już zwracał na to uwagę, NBP to podkreśla, niekoniecznie jednolity termin oznacza dogodność dla przedsiębiorców, ponieważ nastąpi kumulacja rozliczeń. Tutaj koleżanka też mówiła o płynności i kondycji finansowej naszych przedsiębiorstw i to wszystko się zgadza: będzie kumulacja wydatków. Z kolei zapis co do terminu brzmi: do dnia, a więc nie musi to być w ostatnim dniu, można to rozłożyć, wpłacić nieco wcześniej. Chcę powiedzieć, że to ujednolicenie terminów nie jest sprzeczne z prawem Unii Europejskiej. Unia nie narzuca tutaj ograniczeń, w tym zakresie państwa członkowskie zachowują autonomię proceduralną.

Co do oceny projektu wydaje się, że jest to projekt prosty, że jest to proste rozwiązanie. W początkowej fazie z pewnością wywoła on trochę zamieszania, szczególnie jeśli chodzi o rozliczenia roczne, a więc na koniec grudnia, ale docelowo, wydaje się, jest uzasadniony i pozytywnie wpłynie na organizację prowadzenia działalności i zmniejszenie jej kosztów. Rozwiązania podobne do przedłożonych funkcjonują już w niektórych krajach. Niemniej myślę, że oczekiwalibyśmy debaty na temat akurat tej nowelizacji z udziałem przedsiębiorców, a więc podmiotów, które są bezpośrednio zainteresowane. Nie mówiliśmy o tym dzisiaj, to nie wybrzmiało, ale ta zmiana łączy się ze zmianą wszystkich programów podatkowych, które funkcjonują i u przedsiębiorców, i w organach podatkowych. Niby wydaje się, że to są takie proste sprawy techniczne, ale one jednak będą wymagały pewnej modyfikacji, uzupełnienia i przestawienia się na inną formę.

Podsumowując, chcę powiedzieć, że Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego jest za skierowaniem tego projektu do prac w komisji. Być może wypracujemy jakiś dobry ostateczny projekt. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
 
Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
Posiedzenie nr 37 w dniu 08-03-2017 (1. dzień obrad)
retransmisja wypowiedzi
8. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa (druk nr 1247).
Poseł Genowefa Tokarska:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa, druk nr 1247.

Projekt tej ustawy ma na celu nowelizację przepisów w zakresie przedawnienia zobowiązań podatkowych. Obecnie Ordynacja podatkowa przewiduje 5-letni okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, który to termin może być przerwany każdorazowo z chwilą podjęcia postępowania egzekucyjnego. O podjęciu tego postępowania podatnik zostaje powiadomiony, a organ podatkowy może egzekwować należności z jakiegoś nowego, nieznanego lub nieistniejącego wcześniej majątku dłużnika. Postępowanie egzekucyjne może być zatem prowadzone bezterminowo, w nieskończoność. Wnioskodawcy projektu proponują wydłużenie tego 5-letniego terminu postępowania egzekucyjnego o okres nie dłuższy niż 3 lata. W wyniku wprowadzonej zmiany zostaje ściśle określony termin przedawnienia, a projektodawcy, uchylając jednocześnie § 8 Ordynacji podatkowej, powodują, że dłużnik po tym terminie będzie mógł znieść zabezpieczenia hipoteczne i wnosić o wykreślenie hipoteki zabezpieczającej przedmiotową wierzytelność. Projektodawcy, określając ściśle okres prowadzonego postępowania egzekucyjnego, wyszli naprzeciw orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego. To właśnie Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że ustawodawca powinien kształtować mechanizmy prawa podatkowego w taki sposób, aby wygaśnięcie zobowiązania podatkowego następowało w rozsądnym terminie, a wyegzekwowanie długu podatkowego nie trwało przez dziesięciolecia. I trzeba powiedzieć, że należy docenić tę inicjatywę projektodawców dotyczącą próby uporządkowania kwestii instytucji przedawnienia. Biorąc z drugiej strony pod uwagę zapisy ustawy zasadniczej, czyli naszej konstytucji, należy podejść do zagadnienia przedawnienia długów zdecydowanie ostrożniej. Wskazują na to zresztą opinie dołączone do tego projektu. Chodzi o opinie zarówno Prokuratorii Generalnej, jak i prokuratora krajowego odnoszące się do rozwiązań projektu.

Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego na skutek przedawnienia mimo wszystko ma charakter nieefektywny, gdyż nie zaspokaja roszczeń finansowych wierzyciela podatkowego. Odnosząc się jednak do zapisów konstytucji, trzeba podnieść, że w art. 84 konstytucji wyrażona jest zasada sprawiedliwości podatkowej, która polega na kształtowaniu podatków zgodnie z zasadą powszechności i równości. Konstytucja zobowiązuje każdego do posłuszeństwa i podporządkowania się nałożonym na niego ciężarom publicznym. Płacenie podatków jest więc konstytucyjną powinnością wobec państwa. Stąd wprowadzanie regulacji promujących podatników niewywiązujących się z zobowiązań podatkowych wydaje się niezasadne, prowadzi bowiem do naruszenia z punktu widzenia państwa prawnego poczucia sprawiedliwości podatkowej. Proponowane w projekcie ograniczenie do 3 lat wydłużenia terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego budzi więc wątpliwości konstytucyjne. Wprowadzenie elementu z góry określonego i stosowanego automatycznie okresu przedawnienia zobowiązań może prowadzić do osłabienia poczucia przestrzegania prawa, stanowić wręcz zachętę do działania na zwłokę przez nieuczciwych dłużników i kalkulowania uchylania się od obowiązku podatkowego.

Niemniej jednak, ważąc te wszystkie argumenty, uważam, że należy pochylić się nad instytucją przedawnienia, dokonać analizy czasowej, tego, czy okres wydłużony o 3 lata nie jest zbyt krótki oraz w jaki sposób złagodzić unormowania konstytucyjne, i dlatego wnioskuję w imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego (Dzwonek) o przekazanie projektu do Komisji Finansów Publicznych w celu prowadzenia dalszych prac. Dziękuję. (Oklaski)
 
Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
Posiedzenie nr 37 w dniu 08-03-2017 (1. dzień obrad)
retransmisja wypowiedzi
9. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 1280).
Poseł Genowefa Tokarska:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, druk nr 1280.

Głównym celem projektu ustawy jest uproszczenie zasad rozliczania VAT, podatku VAT przez polskich podatników. Jedną z propozycji jest zmiana sposobu przekazywania organowi podatkowemu informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej, dla których podatnicy mają obowiązek prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu. Obecnie informację o pojazdach podatnicy przekazują w terminie 7 dni od dnia, w którym ponieśli pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami. W projekcie ustawy proponuje się, by informacja ta była przekazywana w deklaracji podatkowej za okres, w którym podatnicy poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami. Jednocześnie projekt uchyla obowiązek aktualizacji informacji o tych pojazdach w przypadku zmiany np. sposobu wykorzystania samochodu przez podatnika.

Najistotniejszą jednak zmianą, którą wprowadza niniejszy projekt, jest uproszczenie obecnego wzoru deklaracji VAT. Obecnie obowiązujący formularz deklaracji - to już było podkreślane przez wnioskodawców - ma dwie strony i zawiera 60 rubryk. Tutaj proponuje się zastąpienie tej deklaracji deklaracją 1-stronicową zawierającą jedynie sześć pól. Projektodawcy uzasadniają, że te przepisy wynikają z dyrektywy unijnej VAT 2006/112/WE, która właśnie wymaga jedynie sześciu obowiązujących pól w deklaracji. Projektodawcy negują wiele informacji składanych do Ministerstwa Finansów, uważając je za zbędne i niepotrzebne. Nie będę dzisiaj wchodzić w te szczegóły. Sądzę jednak, że w tym zakresie konieczne jest jednoznaczne stanowisko resortu finansów, jakie informacje są potrzebne i niezbędne do tego, by ta deklaracja mogła zaistnieć.

Kolejną zmianą proponowaną w niniejszym projekcie jest konsolidacja ośmiu różnych deklaracji, w tym czterech różnych deklaracji tylko podatku VAT, w ramach jednego formularza. Zgodnie z projektem ustawy wszyscy podatnicy rozliczający VAT miesięcznie czy kwartalnie będą składać informację na jednym wzorze deklaracji, który to wzór wprowadzony będzie rozporządzeniem ministra finansów i jest integralną częścią projektu ustawy. Projekt ustawy uchyla również wzory deklaracji podatków innych niż VAT, w tym podatku od wydobycia kopalin, podatku od sprzedaży detalicznej czy podatku od niektórych instytucji finansowych.

Zatem, reasumując, trzeba powiedzieć, że omawiany projekt zawiera rzeczywiście bardzo szerokie uproszczenia, które w ramach ograniczania biurokracji zasługują na pogłębioną analizę przez Wysoką Izbę. Sądzę, że te propozycje są dogodne i dobre dla przedsiębiorców, ale też uważam, że muszą one uzyskać również pozytywną opinię ze strony administracji finansowej, ze strony ministra finansów. Myślę, że możemy popracować solidnie nad tym projektem. Osobiście mam wątpliwości, czy sześć pól, pozycji w deklaracji podatkowej może być wystarczające, ale to są moje wątpliwości. Natomiast w imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego chcę powiedzieć, że jesteśmy za przekazaniem projektu do dalszych prac w komisji. Dziękuję. (Oklaski)
 
Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
Posiedzenie nr 37 w dniu 09-03-2017 (2. dzień obrad)
retransmisja wypowiedzi
22. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1330 i 1346).
Poseł Genowefa Tokarska:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego przedstawiam stanowisko wobec sprawozdania Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw.

Senat zgłosił do tego projektu trzy poprawki. Generalnie można powiedzieć, że są one o charakterze porządkującym, legislacyjnym.

Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie głosował za ich przyjęciem, zgodnie z rekomendacją komisji. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
 
 
Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
Posiedzenie nr 37 w dniu 09-03-2017 (2. dzień obrad)
retransmisja wypowiedzi
22. punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1330 i 1346).
Poseł Genowefa Tokarska:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego przedstawiam stanowisko wobec sprawozdania Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw.

Senat zgłosił do tego projektu trzy poprawki. Generalnie można powiedzieć, że są one o charakterze porządkującym, legislacyjnym.

Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie głosował za ich przyjęciem, zgodnie z rekomendacją komisji. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
 
 
Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
Posiedzenie nr 36 w dniu 22-02-2017 (1. dzień obrad)
retransmisja wypowiedzi
10. punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (druki nr 1210 i 1285).
Poseł Genowefa Tokarska:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego przedstawię stanowisko wobec sprawozdania komisji o rządowym projekcie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami z druku nr 1210.

Debatowany projekt - jego pierwsze czytanie odbyło się na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych, następnie podlegał on szczegółowej analizie podczas prac podkomisji stałej do spraw instytucji finansowych, z udziałem, trzeba podkreślić, licznych przedstawicieli różnych instytucji finansowych - jest projektem bardzo potrzebnym, niezbędnym w procesie kredytowania, a także unormowania relacji między kredytodawcą a kredytobiorcą.

W dziedzinie kredytowania, trzeba o tym również wspomnieć, mamy wciąż liczne luki prawne, które w konsekwencji prowadzą do nieprawidłowości, a nawet patologii. Ewidentnym przykładem są tutaj kredyty tzw. frankowe. Nagminne stały się określenia: nierzetelnej informacji, podstępnych, mało czytelnych zapisów dotyczących kosztów kredytowania czy zabezpieczania zwrotu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Projekt wychodzi naprzeciw, usuwa te nieprawidłowości. Głównym celem jest tutaj wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi.

Projekt wprowadza kompleksowe rozwiązania dotyczące kredytów hipotecznych, w tym nadzór nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami świadczącymi usługi związane z tym kredytem. Projekt jednocześnie nowelizuje ustawę o kredycie konsumenckim, eliminując np. wątpliwości dotyczące używanych pojęć.

Szczególny nacisk położony jest na sprawy informacyjne. Kredytodawca, pośrednik kredytu hipotecznego oraz agent są obowiązani zapewnić, aby wszelkie informacje dotyczące kredytów były jednoznaczne, rzetelne, zrozumiałe i widoczne oraz nie wprowadzały konsumenta w błąd. Informacje te muszą znaleźć się już na etapie reklamowym i marketingowym, a także przed zawarciem umowy o kredyt. Projekt ustawy przewiduje i zawiera np. obowiązujący formularz informacyjny, który kredytodawca albo pośrednik kredytu lub agent jest zobowiązany przekazać konsumentowi na trwałym nośniku jeszcze przed podpisaniem umowy. Zawiera również szczegółowe zasady obowiązujące przy odstąpieniu od umowy o kredyt, a także w przypadku przedterminowej spłaty kredytu czy też restrukturyzacji zadłużenia. W tym względzie trzeba powiedzieć, że wciąż odnotowujemy nawet obecnie liczne nieprawidłowości, które budzą wiele kontrowersji wynikających z tych nieracjonalnych i niekorzystnych dla klientów rozwiązań, proponowanych zarówno w różnej formie, jak i przez różnych kredytodawców.

Projekt reguluje również bardzo szczegółowo zagadnienia statusu pośredników kredytów hipotecznych i agentów, nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. To właśnie Komisja Nadzoru Finansowego prowadzić będzie, to jest też dość istotne, w systemie informatycznym rejestr pośredników kredytowych: pośredników kredytu hipotecznego, agentów, a także pośredników kredytu konsumenckiego, i drugi rejestr, także obowiązkowy, rejestr firm pozabankowych udzielających kredytów konsumenckich i pośredników kredytu konsumenckiego.

W toku prac komisji i podkomisji wprowadzono liczne zmiany o charakterze legislacyjnym i doprecyzowującym, a także merytoryczne, często oczekiwane przez instytucje, stowarzyszenia i fundacje o charakterze finansowym. Z ich wniosku m.in. podwyższono kary obowiązujące dla instytucji i osób niestosujących się do unormowań zawartych w projekcie.

Reasumując, projekt jest dobry i klub Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie głosował za przyjęciem tego projektu. Dziękuję. (Oklaski)
 
Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
Posiedzenie nr 36 w dniu 22-02-2017 (1. dzień obrad)
retransmisja wypowiedzi
11. punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 1297).
Poseł Genowefa Tokarska:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przedstawię opinię Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego wobec rządowego projektu ustawy z druku nr 1297.

Procedując w ubiegłym roku w trybie nagłym, przyspieszonym nad ustawą o KAS i ustawą wprowadzającą ustawę o KAS, należało się wprawdzie spodziewać, że ustawy te nie wytrzymają próby czasu, nie sądziłam jednak, że nastąpi to, okaże się to tak szybko. I z przykrością należy odnotować, że o procesie poprawnej legislacji możemy pod rządami PiS-u po prostu zapomnieć. Procedowany projekt wnosi zmiany do kilku aktów prawnych. Zmiany zawarte w ustawie wprowadzającej KAS dotyczą powołania z dniem 1 marca 2017 r. na niektóre stanowiska kierownicze osób, które będą organizować organy i jednostki KAS i nimi kierować.

W uzasadnieniu projektu rząd podaje, że ustawa ma na celu wprowadzenie zmian dostosowawczych związanych z faktem, że ustawa o KAS była procedowana w parlamencie równocześnie z innymi ustawami i nie było możliwości uzgodnienia ich treści. Dotyczy to m.in. nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, która to zmiana została uchwalona 1 grudnia. Projekt ten dostosowuje nazewnictwo stosowane w ustawie o KAS, wprowadza rozwiązanie przyjęte w ustawie o VAT dotyczące poprawy ściągalności podatków, ustala, który naczelnik urzędu celno-skarbowego będzie właściwym do poboru podatku i ewentualnych odsetek z tytułu importu towarów, reguluje zapisy dotyczące procedur kontroli celno-skarbowych, wprowadzenia rozliczeń zabezpieczenia i zwrotu kaucji gwarancyjnej. Podobne zmiany wynikające ze zbiegu procesu legislacyjnego dotyczą również ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 listopada 2016 r. Są to właściwie jedyne uzasadnione przypadki, które wynikają ze zbiegu procesu legislacyjnego. Trudno dopatrzeć się natomiast logicznego uzasadnienia dla wszystkich innych wprowadzanych zmian, które wynikają przecież m.in. z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, ustawy Prawo celne, ustawy o grach hazardowych. W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. wprowadza się nowe stanowiska pracownicze wynikające ze struktury KAS, włączając je do korpusu służby cywilnej, a także powiększa się katalog wyższych stanowisk w służbie cywilnej.

Większość proponowanych zmian wynika z chaosu i bałaganu, jaki zafundowaliście administracji skarbowej i celnej. W trakcie debaty w IV kwartale ub.r. nad projektami o KAS cała opozycja w polskim Sejmie była ogromnie zaniepokojona sytuacją, jaką może wywołać ta swoista rewolucja w systemie administracji skarbowej i służbach celnych. Przedkładane wówczas dwa projekty, bardzo obszerne w swojej treści, dotyczące problematyki niezwykle istotnej i wrażliwej dla finansów państwa, nie były projektami rządowymi, lecz grupy posłów PiS-u. Nie były więc poprzedzone żadną analizą, nie były z nikim uzgadniane, nie podlegały nawet konsultacjom międzyresortowym.

Na każdym etapie procesu legislacyjnego podkreślaliśmy, że są to projekty kompletnie nienadające się do procedowania parlamentarnego. W czasie prac w Sejmie, przypomnę, autorzy projektów zgłosili 90 stron autopoprawek oraz 40 stron poprawek do autopoprawek, a jeszcze niezależnie od tego kilkadziesiąt poprawek przyszło z Senatu. Nie jesteśmy więc dzisiaj zaskoczeni, że oto rząd przedkłada kolejne rozległe zmiany do obowiązującego prawa, i to zmiany o znaczeniu istotnym, ważnym. Przykładem niech będzie zmiana art. 199. Dopiero dzisiaj wskazuje się, kto w nowej strukturze KAS będzie prowadzić sprawy przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych. To pytanie samo ciśnie się na usta: Czy to jest to dobre prawo w wykonaniu PiS-u, którego celem jest wzrost (Dzwonek) ściągalności podatków?

Mogę zakończyć, szanowni państwo, Wysoki Sejmie, jedynie apelem: zatrzymajcie, jeśli to możliwe, tę rewolucję organizacyjną w administracji skarbowej i służbach celnych. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

(Przewodnictwo w obradach obejmuje wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska)
 
Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
Posiedzenie nr 36 w dniu 22-02-2017 (1. dzień obrad)
retransmisja wypowiedzi
13. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 1288).
Poseł Genowefa Tokarska:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego przedstawię stanowisko wobec rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, druk nr 1288.

Zmiana ustawy ma na celu likwidację wątpliwości interpretacyjnych przy korzystaniu ze zwolnienia od akcyzy alkoholu etylowego całkowicie skażonego. Chodzi tu głównie o wprowadzenie jednolitej - powtarzam: jednolitej - w Unii Europejskiej procedury całkowitego skażania alkoholu etylowego.

Ten debatowany projekt wynika więc z ujednoliconego prawa unijnego. Sama definicja, określenie ˝całkowicie skażony˝ wynika z rozporządzenia Komisji nr 3199/93 z listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego, w tym zawartego w wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi. Właśnie na podstawie tego rozporządzenia wprowadzamy również w naszym projekcie ustawy sformułowanie, definicję ˝całkowicie skażony˝, ale nie będę przedłużać - to jest zaraz w art. 1 projektu.

Natomiast rozporządzeniem wykonawczym Komisji nr 162/2013 wprowadzono środek skażający stosowany we wszystkich państwach członkowskich, tzw. euroskażalnik, i dodatkowe środki skażające stosowane w niektórych państwach członkowskich. Dotychczas stosowane środki były bardzo różne. W Polsce wykonywano to zgodnie z tzw. procedurą węgierską, o czym już była dzisiaj mowa. Rzeczywiście były to środki, które były łatwe do wytrącenia, stąd nie zabezpieczały trwale alkoholu skażonego.

Nowelizacja ustawy polega więc na doprecyzowaniu uregulowań w ustawie o podatku akcyzowym, dostosowaniu do prawa unijnego - podkreślam jeszcze raz: jednolitego prawa unijnego. Projekt m.in. nakłada na podmioty obowiązek rejestracji jako podatników podatku akcyzowego i dokonywania zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym do organu podatkowego. Zgłoszenie rejestracyjne będzie zawierać również adresy miejsc wykonywania działalności, określenie rodzaju i przewidywanej średniej miesięcznej ilości zużytego alkoholu. A więc będzie ewidencja obrotu tymże skażonym alkoholem.

Podsumowując, chcę stwierdzić, że proponowane zmiany uważamy za zasadne, jednolite dla całej Unii. Taki jest cel tego projektu i jesteśmy za skierowaniem go do prac w komisji. Natomiast myślę - i to wynika z tej dzisiejszej dyskusji prowadzonej tutaj przez przedstawicieli różnych klubów - że ta dyskusja odbędzie się w obecności przedsiębiorców, że będziemy procedować, dyskutować i że przyjmiemy jak najlepsze rozwiązania dla naszego kraju. Dziękuję. (Oklaski)
 
Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
Posiedzenie nr 36 w dniu 23-02-2017 (2. dzień obrad)
retransmisja wypowiedzi
34. punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (druki nr 1297 i 1313).
Poseł Genowefa Tokarska:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego przedstawię stanowisko wobec sprawozdania komisji o rządowych projektach ustaw, druki nr 1297 i 1313.

Ten procedowany projekt wnosi zmiany do kilku aktów prawnych, a nie - tak jak jest w tytule - tylko do dwóch, bo tak naprawdę do siedmiu różnych ustaw. Rzeczywiście w dwóch przypadkach są to zmiany wywołane tym, że równocześnie z ustawami o KAS były procedowane inne. Tu chodzi o ustawę o podatku od towarów i usług, która została uchwalona 1 grudnia. Drugi projekt dotyczy ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z 30 listopada 2016 r. To są te jedyne dwa przypadki uzasadnione i wynikające ze zbiegu procesu legislacyjnego, tzw. dostosowawcze. Natomiast wszystkie inne zmiany wynikają, trzeba powiedzieć wprost, z ogromnych zaniedbań i nieprawidłowości narzuconych przez partię rządzącą na cały przebieg procesu legislacyjnego, na tworzenie nowego prawa w efekcie na potrzeby rewolucji w systemie administracji skarbowej i Służbie Celnej, bo trudno nie nazwać tego rewolucją zamiast reformą.

Merytoryczna analiza proponowanych zmian podczas posiedzenia komisji finansów w dniu dzisiejszym potwierdza tę wstępną ocenę przedłożonego projektu, a także ocenę tego prawa o Krajowej Administracji Skarbowej przyjętego w pośpiechu pod koniec ubiegłego roku. Buro Legislacyjne Sejmu przygotowało na dzisiejsze posiedzenie komisji cały pakiet zmian do proponowanych w projekcie zmian rządowych. Pod wzglądem prawnym po zaakceptowaniu przez komisję tych proponowanych uzupełnień, ujednoliceniu zapisów i zmianach o charakterze legislacyjnym projekt byłby do zaakceptowania. Trudno jednak zgodzić się z merytoryką niektórych rozwiązań proponowanych nieomal w ostatniej chwili, tym bardziej że chodzi tutaj o materię bardzo ważną, bardzo wrażliwą, bo dotyczącą zwalnianych pracowników. Przypomnę, te dwa pierwsze projekty ustawy o KAS z końca ubiegłego roku to typowe dla PiS projekty kadrowe, a takich było bardzo wiele w ubiegłym roku. Ustawy o KAS również powodują zwolnienie z mocy ustawy 65 tys. pracowników urzędów skarbowych i Służby Celnej, a więc dotkną wielu pracowników. Jak informował nas dzisiaj na posiedzeniu komisji finansów pan minister, tylko w Służbie Celnej zwolnionych zostanie 2,5 tys. funkcjonariuszy, a wielu jeszcze dodatkowo zostanie ucywilnionych, zdegradowanych z posiadanych stopni czy funkcji. To dla nich wprowadza się w tym projekcie zmiany wynikające ze szczególnych zasad rozwiązywania stosunku pracy, zmniejsza się bowiem okres przysługiwania prawa do uposażenia pobieranego na poprzednio zajmowanym stanowisku z 6 miesięcy do 3 miesięcy. A pracownicy, którzy zdecydują się odejść na emeryturę lub rentę, otrzymają wyłącznie odprawę emerytalną, bez odprawy z tytułu zwolnienia z pracy. I to właśnie w imię sprawiedliwości społecznej, jak mówił dzisiaj pan minister, pracownicy poniosą konsekwencje zmian strukturalnych wprowadzanych przez państwo PiS.

Obecni na posiedzeniu przedstawiciele związków zawodowych celników relacjonowali, że w ramach tej reformy dzieją się rzeczy dramatyczne, ale nie pozwolono celnikom o tym mówić, odłożono to na 9 marca br.

Projekty zmian w tym zakresie są nie do przyjęcia. Prawo w tych szczególnie wrażliwych sprawach pracowniczych powinno być stabilne, a nie zmieniane z dnia na dzień w sytuacji przerywania stosunku pracy przecież nie z winy pracownika. We wszystkich dotychczasowych moich wystąpieniach dotyczących ustaw o KAS starałam się obiektywnie oceniać i sytuację, i propozycje zmian. Projekty od samego początku nie były należycie przygotowane, bez analizy skutków zmian, bez ocen, uzgodnień i konsultacji. Jeszcze wczoraj apelowałam, by nie brnąć w te złe pomysły, bo one rozmijają się z celem, jakim jest poprawa ściągalności podatków. A to (Dzwonek) podajecie jako główny cel. Już Sąd Najwyższy na samym początku mówił, że projekt nie nadaje się do prac legislacyjnych i ta ocena jest wciąż aktualna. Ten projekt na pewno nie uzdrowi sytuacji. Bałagan i chaos musi trwać, bo PiS wie lepiej. Ale my nie musimy się z tym godzić. Dziękuję. (Oklaski)
 
Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
Posiedzenie nr 36 w dniu 23-02-2017 (2. dzień obrad)
retransmisja wypowiedzi
23. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny (druk nr 1198).
Poseł Genowefa Tokarska:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, druk nr 1198.

Projekt ten jest pokłosiem nieprawidłowości, jakie wystąpiły w naszym kraju w odniesieniu do tzw. kredytów frankowych, które nigdy nie były ani wypłacane, ani spłacane we franku szwajcarskim, a zostały przeliczone na tę walutę i spowodowały niewyobrażalne wręcz kłopoty dla kredytobiorców. Projekt proponuje zmianę art. 3853 Kodeksu cywilnego i polega na rozszerzeniu ustawowego katalogu postanowień umownych, których prawdopodobieństwo wadliwego ukształtowania jest bardzo duże. I za takie niedozwolone postanowienia uważa się według projektu postanowienia, po pierwsze, określające w walucie obcej kredyt lub pożyczkę, które zostały wypłacone w walucie polskiej, i po drugie, indeksujące lub waloryzujące kursem waluty obcej kredyt lub pożyczkę określoną i wypłaconą w walucie polskiej. Uznanie przez sąd postanowienia umownego za niedozwolone jest możliwe wyłącznie w razie kumulatywnego spełnienia dwóch przesłanek, które zostały określone w art. 385 Kodeksu cywilnego, tj. kształtowania praw i obowiązków konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami oraz rażącego naruszenia jego interesów. A zatem rozszerzenie katalogu o te dwa postanowienia proponowane w niniejszym projekcie według nas jest w pełni uzasadnione. W przypadku kredytów, m.in. tzw. kredytów frankowych, obowiązki klientów banku zostały przyjęte w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, a także z rażącym naruszeniem interesów tych kredytobiorców.

Odnosząc omawiany projekt do prawa Unii Europejskiej, trzeba go odnieść właśnie do dyrektywy Rady 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich. Art. 3 tej dyrektywy został zaimplementowany do polskiego prawa właśnie w art. 385 Kodeksu cywilnego. Według projektodawców proponowane w obecnym projekcie zmiany nie są zawarte w katalogu postanowień zawartych w dyrektywie, ale nie jest to przeszkodą w rozszerzeniu tego katalogu w polskim prawie, bowiem w celu zapewnienia wyższego stopnia ochrony konsumenta państwa członkowskie mogą przyjąć bardziej rygorystyczne przepisy prawne. Uchwalenie projektowanej ustawy spowoduje tak naprawdę jedynie obowiązek przekazania przez Radę Ministrów informacji o tej regulacji do Unii Europejskiej.

Pozostaje jeszcze ustosunkowanie się do art. 2 projektu, który mówi, że wprowadzone przepisy stosuje się również do umów zawartych przed dniem wejścia w życie aktu, a więc zastosowano obowiązywanie prawa wstecz. Ta zasada niedziałania prawa wstecz zdaniem Trybunału Konstytucyjnego stanowi podstawę porządku prawnego, ale w wyjątkowych okolicznościach jest to dopuszczalne. W przypadku tego projektu ochrona praw konsumenta jest wartością konstytucyjną, jak również jedną z podstawowych zasad Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Zatem, moi drodzy, projekt uważamy za zasadny, w pełni uzasadniony, niwelujący choć w części nieuczciwe postępowanie banków względem kredytobiorców.

Nasz klub jest za przekazaniem projektu do dalszych prac. Dziękuję. (Oklaski)
 
Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
Posiedzenie nr 34 w dniu 25-01-2017 (3. dzień obrad)
retransmisja wypowiedzi
3. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (druki nr 1213 i 1223).
Poseł Genowefa Tokarska:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego pragnę przedstawić opinię wobec sprawozdania komisji w sprawie zmiany ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Są to druk nr 1213 i druk nr 1223, wynikający już ze sprawozdania Komisji Finansów Publicznych. Końcowa wersja nie odbiega zasadniczo od tej pierwotnej. Zostały wprowadzone jedynie nieznaczne poprawki o charakterze legislacyjnym.

Jeśli chodzi o samą zmianę, polega ona na uchyleniu jednego artykułu, art. 72. Chodzi tam o uchylenie obowiązku ogłoszenia wezwania. Celem tego wezwania miało być uniemożliwienie skupowania w krótkim czasie akcji spółki publicznej, w wyniku którego kurs akcji spółki zostałby ukształtowany w nienaturalny sposób.

Pierwsza wątpliwość, jaka się nasuwa, dotyczy tego, czy nie będzie możliwości cichego przejmowania kontroli nad spółkami publicznymi. Ale ta wątpliwość zostaje wyeliminowana, ponieważ nadal będzie istniał obowiązek notyfikacyjny.

Projekt generalnie ma charakter deregulacyjny i powinien wzmocnić konkurencyjność gospodarki narodowej. Jest to wprawdzie znowu projekt grupy posłów, a nie projekt rządowy, ale w tym przypadku - zresztą to już wybrzmiało na tej sali - wiemy, że był przygotowywany przez rząd poprzedniej kadencji, a więc były konsultacje. Chociaż nie byłoby jakimś nadmiarem uzyskanie stanowisk i opinii obecnych instytucji biorących udział w rynku kapitałowym. One byłyby bardzo przydatne również dzisiaj, bo jest chociażby ta wątpliwość, która się pojawia: ochrona drobnych inwestorów, o których mówili i pan poseł Długi, i inni koledzy. Te projekty poselskie prawnie mogą być, ale muszę pokreślić za poprzednikami, że one tak naprawdę nie są równoważne projektom rządowym, ponieważ są pozbawione oceny zainteresowanych występujących w projekcie, bieżącej oceny i opinii dotyczących wprowadzenia przepisów.

Oczywiście Polskie Stronnictwo Ludowe będzie popierało ten krótki deregulacyjny projekt potrzebny na rynku finansowym. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
 
Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
Posiedzenie nr 30 w dniu 16-11-2016 (2. dzień obrad)
retransmisja wypowiedzi
11. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Poseł Genowefa Tokarska:

Wysoka Izbo! Pani Premier! Dokończę swoje pytanie: Czy rząd zdaje sobie sprawę z tego, że przekracza granicę bezpieczeństwa dla naszej gospodarki, że w takich warunkach grozi nam nie tylko zahamowanie inwestycyjne, ale i zahamowanie w ogóle rozwoju, że w tych warunkach nie ma już miejsca nawet na patriotyzm gospodarczy? Takim ustawodawstwem paraliżujecie państwo przedsiębiorców i zmusicie ich do przenoszenia firm poza granice naszego kraju. (Oklaski)
 
 
Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
Posiedzenie nr 30 w dniu 16-11-2016 (2. dzień obrad)
retransmisja wypowiedzi
11. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Poseł Genowefa Tokarska:

Panie Marszałku! Pani Premier! Wysoka Izbo! Procedowana ustawa o VAT w zasadzie zawiera dwa zagadnienia: po pierwsze, podwyższa stawki podatku do 8 i 23%, po drugie, zawiera tzw. pakiet rozwiązań uszczelniających. Pytanie: Czy rząd zdaje sobie sprawę z tego, że ten projekt to nie jest już uszczelnianie, to nie jest likwidacja luki podatkowej, to jest po prostu osaczanie przedsiębiorców? Ten projekt, i wiele poprzednich, niesie ogrom niejasności interpretacyjnych. Dzisiaj wiążącą interpretację podatkową przedsiębiorca może uzyskać, wnosząc opłatę w wysokości 20 tys. zł. Wszyscy wprowadzają bardzo różne wymyślne sankcje i to już nie za oszustwa podatkowe, ale za zwyczajne pomyłki, niedopatrzenia i opóźnienia. Czy rząd zdaje sobie sprawę z tego, że przekracza (Dzwonek) granicę bezpieczeństwa dla naszej gospodarki?
 
Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
Posiedzenie nr 30 w dniu 16-11-2016 (2. dzień obrad)
retransmisja wypowiedzi
22. punkt porządku dziennego:
Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 987 i 1025).
 
Poseł Genowefa Tokarska:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec sprawozdania komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, druki nr 987 i 1025.

Senat uchwałą zgłosił 81 poprawek. W zasadzie wszystkie poprawki Senatu mają charakter redakcyjny, techniczno-legislacyjny i doprecyzowujący. Senat wskazuje na ujednolicanie stosowanych definicji z innymi aktami prawa, wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych, doprecyzowanie zapisów zgodnie z wolą ustawodawcy.

Niektóre z poprawek Senatu uzyskały negatywną opinię komisji, a klub Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie głosował zgodnie z opinią Komisji Finansów Publicznych. Dziękuję. (Oklaski)
 
 
Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
Posiedzenie nr 30 w dniu 16-11-2016 (2. dzień obrad)
retransmisja wypowiedzi
21. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (druki nr 989 i 1023).

Poseł Genowefa Tokarska:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić stanowisko co do sprawozdania komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Kr
 
Genowefa Tokarska © 2011 www.genowefatokarska.pl projekt graficzny: cefau wykonanie eball